Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 21/06 - powołanie komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 21/2006

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. „Wykonanie podbudowy na drodze relacji Dąbrowica – Józefin”.

2. „Wykonanie warstwy ścieralnej (bitumicznej) na drodze relacji Dąbrowica – Józefin”.

3. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej”

§ 1

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz § 1, pkt. 1,2,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

1. Ilona Wojda - Przewodnicząca Komisji,

2. Beata Górecka - Sekretarz Komisji,

3. Krystyna Łuczyk - Członek Komisji,

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. Przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
  3. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.
  4. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.
  5. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP wprowadzonych zarządzeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jako obowiązujące dla zamówień o równowartości do 60 tys. EURO.
  6. Przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

1) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

2) uchyla się od podpisania umowy lub

3) nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

7. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami

podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 oraz art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 05.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry