Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie 17/06 - zmiana Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 17/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 kwietnia 2006r.

zmieniające Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Poświętnem zmienionego Zarządzeniem Nr 44/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1

1. W § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego:

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie „stanowisko ds. zamówień publicznych” (symb. ZP),

2) dodaje się pkt 8 a w brzmieniu: „ stanowisko ds. obrony cywilnej” (symb. OC).

2. § 24 otrzymuje brzmienie: „Do zadań wykonywanych na stanowisku ds. zamówień publicznych w szczególności należy prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych (,m.in. organizowanie przetargów, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadzenie całości dokumentacji).”

3. Po § 24 dodaje się § 24 a w następującym brzmieniu: „Do zadań wykonywanych na stanowisku ds obrony cywilnej w szczególności należy: 1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń

w zakresie wykonywania zadań obronnych,

2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także

organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,

3) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu

operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów

obronnych,

4) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,

5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

6) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,

7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

8) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,

9) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień

sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie

postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o

przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz

obrony,

10) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy

rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie

ogłoszenia mobilizacji i wojny,

11) utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania skażeń,

systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie

okresowych treningów,

12) konserwacja urządzeń alarmowych i ostrzegania ludności,

13) kierowanie przygotowaniem do ewakuacji ludności,

14) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych,

obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną,

powoływanie gminnych i zakładowych struktur formacji obrony

cywilnej,

15) nakładanie obowiązków świadczeń w ramach powszechnej

samoobrony ludności.

16) wykonywanie innych zadań określonych przez Szefa Obrony Cywilnej

Kraju.

4. Zmienia się załącznik do Regulaminu Urzędu Gminy w Poświętnem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 25.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry