Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 15/06 - zmiana zakładowego planu kont dla GOPS

ZARZĄDZENIE Nr 15/06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 11 kwietnia 2006 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 wykazu ksiąg rachunkowych stosowanych dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zarządzenia Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne dodaje się punk 4 w następującym brzmieniu:

„programy komputerowe:

a) Płatnik – ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy pracowników oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych pomocy społecznej i świadczeń pielęgnacyjnych ,

b) Świadczenia rodzinne – listy wypłat,

c) TT Pomoc – listy wypłat.

W/w programy zabezpieczone są hasłem”.

2. Załącznik Nr 2 Plan kont dla jednostki samorządu terytorialnego- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zarządzenia Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne uzupełnia się o następujące konto;

Konto syntetyczne

Symbol i nazwa

Konto szczegółowe analityczneUrządzenia księgowe
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania

761

pokrycie amortyzacji

Ewidencja wartości amortyzacji ujętej na koncie 401Wykazy lub rejestry

3. Zasady klasyfikacji zdarzeń ewidencji na koncie wymienionym w niniejszym Zarządzeniu oraz kontach wymienionych w zał. 2 do Zarządzenia Nr 5/2002 Wójta gminy Poświętne są prowadzone w sposób określony w zał. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.).

4. W załączniku Nr 5 Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem do Zarządzenia Nr 5/2002 Wójta Gminy Poświętne:

1) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Przychodowe dowody kasowe wystawia się w dwóch egzemplarzach. Oryginał egzemplarza przychodowego dowodu kasowego przeznaczony jest dla księgowego, drugi egzemplarz pozostaje w bloku”

2) § pkt 5 wyrazy : „Raport kasowy „RK” jest znormalizowanym drukiem ścisłego zarachowania” zastępuje się wyrazami: „Raport kasowy „RK” nie jest drukiem ścisłego zarachowania”.

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 12.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry