Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 13/06- zmiana uchwały budżetowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2006 Wójta Gminy Poświętne
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz.2104 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 10 217 000 zł

w tym z zadań zleconych 2 316 061 zł

Wydatki 10 897 000 zł

w tym z zadań zleconych 2 316 061 zł

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 1

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 13/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 marca 2006 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
750

Administracja publiczna7 0007 000
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )7 0007 000
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne7 000

4300Zakup usług pozostałych7 000

Wójt

/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 13/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 marca 2006 r.

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 przenosząc środki z § 4300 w kwocie 7 000 zł na § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 30.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry