Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 12/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2006

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali

Na podstawie art. 8 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ) w związku z Uchwałą Nr XXV/160/2001 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 27 września 2001 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki czynszu regulowanego zwane stawkami bazowymi za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu:

- 1,00 zł - dla lokali mieszkalnych

- 0,50 zł - dla garaży.

§ 2

1. Ustala się czynniki obniżające lub podwyższające stawkę bazową:

1). obniżające stawkę bazową:

a) mieszkanie w budynku, który ze względu na zły stan techniczny

decyzją wydaną w trybie obowiązujących przepisów jest przeznaczony do rozbiórki - 10 %

b) mieszkanie bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych – 20 %

c) mieszkanie w suterynie - 10 %

d) mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego - 10 %

2). Podwyższające stawkę bazową za wyposażenie mieszkania:

a) WC - 10 %

b) łazienkę - 10 %

c) centralne ogrzewanie - 10 %

d) gaz przewodowy - 10 %

e) ciepła woda - 10 %

2. Obniżenie czynszu może nastąpić z tytułu jednego czynnika.

3 Przez WC rozumie się doprowadzenie do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej umożliwiającej podłączenie muszli sedesowej i spłuczki dotyczy również WC przynależnego do lokalu położonego poza lokalem .

4. Przez łazienkę rozumie się wydzielone w lokalu pomieszczenie posiadające stałą instalację wodociągowo – kanalizacyjną umożliwiające podłączenie wanny lub brodziku .

5. Przez C. O rozumie się ogrzewanie energią cieplną dostarczoną z ciepłowni i kotłowni lokalnych ( osiedlowych i domowych ) .

6. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu zarządzenia uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania t j. pokoi, kuchni, spiżarni , przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy . Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, logi, antresol, szaf i schodów w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie obmiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych (ścian ) przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku określonych we właściwej Polskiej Normie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 21.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Stępień

Opcje strony

do góry