Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/333,Zarzadzenie-Nr-1006-w-sprawie-wyceny-nieruchomosci.html
2021-10-24, 07:28

Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie wyceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 10 /06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie wyceny wartości nieruchomości

Na podstawia art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zlecam Pani Beacie Góreckiej – ref. ds. rolnych wycenę według ceny rynkowej niżej wymienionych nieruchomości :

1) Czubajowizna nr ew. dz. 120 pow. 1,93 ha – stawy,

2) Czubajowizna nr ew. dz. 119 pow. 2,00 ha – stawy – łąki,

3) Cygów nr ew. dz. 491/6 pow. 0,01 ha – droga,

4) Poświętne nr ew. dz. 226/5 pow. 0,04 ha – droga

5) Nowe Ręczaje nr ew. dz. 154/4 pow. 0,06 ha - droga,

6) Międzypole nr ew. dz. 347/3 nr ew. dz. 347/3 pow. 0,04 ha – droga.

§ 2

Wycenę nieruchomości, o których mowa w § 1 należy przedstawić Wójtowi Gminy do akceptacji w terminie do 6 marca 2006 roku

§ 3

Zatwierdzona wycena nieruchomości będzie podstawą do wpisania wartości nieruchomości w kartotece środka trwałego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 01.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony