Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 9/2006 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 22 luty 2006 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminyza 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

art. 199 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 )

Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2005 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE

ZA 2005 rok. ___________________________________________________________

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 9 502 873

Dochody budżetowe wykonane 9 239 407

Wydatki budżetowe planowane 9 262 873 Wydatki budżetowe wykonane 8 987 088

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 1 589 678 Wykonane dotacje z zadań zleconych 1 354 630

Planowane wydatki z zadań zleconych 1 589 678

Wykonane wydatki z zadań zleconych 1 354 630

Zabezpieczenie w ramach dochodów

budżetowych na spłatę rat kapitałowych

kredytu 240 000

Nadwyżka budżetowa 252 319

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 97,23 % zaś

wydatki w 97,02 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA 2005 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2005 r.

w zł

Wykonanie

%

600Transport i łączność95 00095 000100
60016Drogi publiczne gminne95 00095 000100
0970Wpływy z różnych dochodów20 00020 000100
2440Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

75 000

75 000

100

700Gospodarka mieszkaniowa27 00025 52495
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami27 00025 52495
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

27 000

25 524

95

750Administracja publiczna130 250131 135101
75011Urzędy Wojewódzkie61 26061 439100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

60 750

60 750

100

2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

510

689

135

75023Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)68 99069 696101
0690Wpływy z różnych opłat9901 696171
0970Wpływy z różnych dochodów68 00068 000100
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa34 40333 99899
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 0001 000100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 000 1 000100
75107Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej20 61920 48499
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

20 619

20 484

99

75108Wybory do Sejmu i Senatu12 78412 51498
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12 784

12 514

98

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa22 40022 400100
75412Ochotnicze straże pożarne22 00022 000100
0970Wpływy z różnych dochodów22 00022 000100
75414Obrona cywilna 400400100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

400

400

100

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 861 675

1 840 190

99

75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych26 00026 153101
0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej26 00025 82199
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat03320
75615Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

580 100

540 307

93

0310Podatek od nieruchomości575 000534 21993
0320Podatek rolny 1 8002 066115
0330Podatek leśny2 3002 318101
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych08900
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat1 00081481
75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

336 400

328 476

98

0310Podatek od nieruchomości100 000100 870101
0320Podatek rolny94 40091 30897
0330Podatek leśny48 00046 85098
0340Podatek od środków transportowych22 00022 733 103
0360Podatek od spadków i darowizn12 0002 09917
0370Podatek od posiadania psów0600
0430Wpływy z opłaty targowej3 0003 220107
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych55 00059 901109
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat2 0001 43572
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw63 60057 95591
0410Wpływy z opłaty skarbowej15 00015 239102
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu44 00038 20187
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

4 600

4 450

97

0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0650
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa855 575887 299104
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych850 575882 009104
0020Podatek dochodowy od osób prawnych 5 0005 290106
758

Różne rozliczenia

5 555 9085 555 908100
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego3 202 9083 202 908100
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa3 202 9083 202 908100
75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2 353 0002 353 000100
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa2 353 0002 353 000100
801

Oświata i wychowanie

28 15421 43476
80101Szkoły podstawowe21 43421 434100
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin1 7641 764100
2033Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin19 67019 670100
80195Pozostała działalność6 72000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin6 72000
852Pomoc społeczna1 625 1581 390 51286
85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 411 4071 180 99084
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 411 407

1 180 990

84

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

7 303

7 302

100

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7 303

7 302

100

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe95 41591 19096
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75 415

71 190

94

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

20 000

20 000100
85219Ośrodki pomocy społecznej65 00065 000100
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin65 00065 000100
85295Pozostała działalność46 03346 030100
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin46 03346 030100
854Edukacyjna opieka wychowawcza32 67032 670100
85415Pomoc materialna dla uczniów32 67032 670100
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin32 67032 670100
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska85 25585 636100
90095Pozostała działalność85 25585 636100
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

85 255

85 636

100

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego5 0005 000100
92116Biblioteki5 0005 000100
2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 0005 000100
OGÓŁEM9 502 8739 239 40797

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA 2005 r.

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DziałRozdział§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

750Administracja publiczna60 75060 750100
75011Urzędy Wojewódzkie60 75060 750100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

60 750

60 750

100

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa34 403 33 99899
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 0001 000100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 000

1 000

100

75107Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej20 61920 48499
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

20 619

20 484

99

75108Wybory do Sejmu i Senatu12 78412 51498
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12 784

12 514

98

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400400100
75414Obrona cywilna400400100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

400

400

100

852Pomoc społeczna1 494 1251 259 48284
85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 411 407

1 180 990

84

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 411 407

1 180 990

84

85213Składki i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

7 303

7 302

100

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7 303

7 3 02

94

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe75 41571 19094
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75 415

71 190

94

OGÓŁEM1 589 6781 354 63085

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA 2005 R.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

44 000

38 201

87
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

44 000

38 201

87

0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu44 00038 20187

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZA 2005 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

750Administracja publiczna60 75060 750100
75011Urzędy wojewódzkie60 75060 750100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników51 50051 500100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 9008 900100
4120 Składki na Fundusz Pracy350350100
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa34 40333 99899
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 0001 000100
4300Zakup usług pozostałych1 0001 000100
75107Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej20 61920 48499
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych13 80013 66599
4210Zakup materiałów i wyposażenia3 6733 673100
4300Zakup usług pozostałych2 9002 900100
4410Podróże służbowe krajowe246246100
75108Wybory do Sejmu i Senatu12 78412 51498
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych8 2808 01097
4210Zakup materiałów i wyposażenia2 0562 056100
4300Zakup usług pozostałych2 1102 110100
4410Podróże służbowe krajowe338338100
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400400100
75414Obrona cywilna400400100
4300Zakup usług pozostałych400400100
852Pomoc społeczna1 494 1251 259 48284
85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1 411 4071 180 99084
3110Świadczenia społeczne1 370 8801 140 46383
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników16 11516 115100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 0678 067100
4120Składki na Fundusz Pracy537537100
4210Zakup materiałów i wyposażenia5 1905 190100
4300Zakup usług pozostałych7 0487 048100
4410Podróże służbowe krajowe770770100
4270Zakup usług remontowych2 8002 800100
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

7 303

7 302

100

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne7 3037 302100
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe75 415 71 19094
3110Świadczenia społeczne75 41571 19094
OGÓŁEM1 589 6781 354 63085

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZA 2005 R.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

010Rolnictwo i łowiectwo1 7001 48787
01030Izby Rolnicze1 7001 48787
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 700

1 487

87

600Transport i łączność977 300976 296100
60016Drogi publiczne gminne977 300976 296100
4270Zakup usług remontowych977 300976 296100
710Działalność usługowa36 00036 000100
71004Plany zagospodarowania przestrzennego36 00036 000100
4300Zakup usług pozostałych36 00036 000100
750Administracja publiczna1 464 5441 443 60099
75011Urzędy wojewódzkie60 75060 750100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników51 50051 500100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 9008 900100
4120Składki na Fundusz Pracy350350100
75022Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)65 50064 73399
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych60 00059 28099
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 5004 45399
4300Zakup usług pozostałych1 0001 000100
75023Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu )1 318 2941 299 43199
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników786 000785 013100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne59 30058 27298
4110Składki na ubezpieczenia społeczne135 594128 57295
4120Składki na Fundusz Pracy21 00020 02995
4210Zakup materiałów i wyposażenia74 70068 34591
4260Zakup energii11 60010 68792
4270Zakup usług remontowych66 50066 207100
4300Zakup usług pozostałych130 000129 08799
4410Podróże służbowe krajowe13 00012 92199

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych14 60014 29898
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 0006 000 100
75095Pozostała działalność20 00018 68693
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych7 0005 85084
4300Zakup usług pozostałych13 00012 83699
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa34 40333 99899
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 0001000100
4300Zakup usług pozostałych1 0001 000100
75107Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej20 61920 48499
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych13 80013 66599
4210Zakup materiałów i wyposażenia3 6733 673100
4300Zakup usług pozostałych2 9002 900100
4410Podróże służbowe krajowe246246100
75108Wybory do Sejmu i Senatu12 78412 51498
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych8 2808 01097
4210Zakup materiałów i wyposażenia2 0562 056100
4300Zakup usług pozostałych2 1102 110100
4410Podróże służbowe krajowe338338100
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa99 00098 941100
75412Ochotnicze straże pożarne 98 60098 541100
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych15 00015 000100
4210Zakup materiałów i wyposażenia 42 75042 731100
4300Zakup usług pozostałych14 47014 467100
4410Podróże służbowe krajowe807189
4430Różne opłaty i składki4 3004 27299
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych22 00022 000100
75414Obrona cywilna400400100
4300Zakup usług pozostałych400400100
756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

23 000

22 735

99

75647Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

23 000

22 73599
4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne23 00022 73599
757Obsługa długu publicznego20 50020 04798
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego20 50020 04798
8070Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów20 50020 04798
801Oświata i wychowanie4 123 4984 116 719100
80101Szkoły podstawowe2 799 3822 799 370100
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń136 573136 567100
3240Stypendia dla uczniów1 7641 764100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 712 8141 712 814100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne140 147140 146100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne339 745339 744100
4120Składki na Fundusz Pracy46 27046 269100
4210Zakup materiałów i wyposażenia115 995115 995100
4213Zakup materiałów i wyposażenia2 9802 980100
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek4 2064 206100
4260Zakup energii( elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody )43 15743 156100
4270Zakup usług remontowych82 65582 654100
4273Zakup usług remontowych16 69016 690100
4280Zakup usług zdrowotnych2 1802 180100
4300Zakup usług pozostałych32 08032 080100
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2 6082 607100
4410Podróże służbowe krajowe5 6745 674100
4430Różne opłaty i składki365365100
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych113 479113 479100
80110Gimnazja846 446846 438100
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń39 17439 171 100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników526 510526 510100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne47 21747 217100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne108 417108 416100
`4120Składki na Fundusz Pracy14 81814 818100
4210Zakup materiałów i wyposażenia40 44440 443100
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 3153 315100
4260Zakup energii15 29115 290100
4280Zakup usług zdrowotnych300300100
4300Zakup usług pozostałych11 13011 130100
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet833832100
4410Podróże służbowe krajowe820819100
4430Różne opłaty i składki580580100
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych37 59737 597100
80113Dowożenie uczniów do szkół142 882142 882100
4170Wynagrodzenia bezosobowe3 4803 480100
4300Zakup usług pozostałych139 402139 402100
80130Szkoły Zawodowe112 511112 490100
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń4 6564 654100
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 380 6 380100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników58 37358 372100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne12 03312 027100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne13 01913 018100
4120Składki na Fundusz Pracy1 8241 824100
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 4701 468100
4260Zakup energii8 4508 450100
4300Zakup usług pozostałych99098399
4280Zakup usług zdrowotnych6060100
4430Różne opłaty i składki210209100

4410Podróże służbowe krajowe17717699
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 8694 869100
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych191 542191 527100
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń12 52812 523100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników111 438111 436100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne9 9259 925100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne23 51823 518100
4120Składki na Fundusz Pracy3 2133 212100
4210Zakup materiałów i wyposażenia12 49712 497100
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1 2571 256100
4260Zakup energii5 3235 323100
4300Zakup usług pozostałych1 0601 05494
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10 78310 783100
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli6 1156 112100
4300Zakup usług pozostałych6 1156 112100
80195Pozostała działalność24 62017 90073
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 72000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych17 90017 900100
851Ochrona zdrowia177 500171 36997
85121Lecznictwo ambulatoryjne132 900127 21996
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników46 00045 76099
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 5003 41197
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 7008 672100
4120Składki na Fundusz Pracy1 2501 23399
4210Zakup materiałów i wyposażenia28 40024 67887
4260Zakup energii9 3508 26988
4270Zakup usług remontowych27 00026 74299
4300Zakup usług pozostałych6 0005 88898
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 7002 56695
85149Programy polityki zdrowotnej60030050
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego60030050
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi44 00043 850100
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych12 72012 720100
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 0807 02799
4300Zakup usług pozostałych23 83023 747100
4410Podróże służbowe krajowe37035696
852 Pomoc społeczna1 799 5581 562 08887
85202Domy pomocy społecznej 15 96915 968100
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 96915 968100
85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 411 407

1 180 990

84

3110Świadczenia społeczne1 370 8801 140 46383
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników16 11516 115100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 0678 067100
4120Składki na Fundusz Pracy537537100
4210Zakup materiałów i wyposażenia5 1905 190100
4270Zakup usług remontowych2 8002 800100
4300Zakup usług pozostałych7 0487 048100
4410Podróże służbowe krajowe770770100
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne7 3037 302100
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne7 3037 302100
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115 031110 72396
3110Świadczenia społeczne115 031110 72396
85219Ośrodki pomocy społecznej178 815178 805100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników127 500127 499100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne11 58011 579100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne25 49025 490100
4120Składki na Fundusz Pracy3 2653 265100
4210Zakup materiałów i wyposażenia2 6952 693100
4300Zakup usług pozostałych2 2352 234100
4410Podróże służbowe krajowe3 8503 845100
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 2002 200100
85295Pozostała działalność71 03368 30096
3110Świadczenia społeczne60 90058 17096
4210Zakup materiałów i wyposażenia10 13310 130100
854Edukacyjna opieka wychowawcza32 67032 670100
85415Pomoc materialna dla uczniów32 67032 670100
3240Stypendia dla uczniów32 67032 670100
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska349 700347 91599
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg156 400155 635100
4260Zakup energii117 000116 28599
4300Zakup usług pozostałych39 40039 350100
90095Pozostała działalność193 300192 28099
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 0006 90199
4300Zakup usług pozostałych186 300185 379100
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego115 000115 000100
92116Biblioteki115 000115 000100
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury115 000115 000100
926Kultura fizyczna i sport8 5008 22397
92695Pozostała działalność8 5008 22397
4210Zakup materiałów i wyposażenia8 5008 22397
OGÓŁEM9 262 8738 987 08897

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA 2005 R.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

851

Ochrona zdrowia

44 00043 850100
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi44 00043 850100
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych12 72012 720100
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 0807 02799
4300Zakup usług pozostałych23 83023 747100
4410Podróże służbowe krajowe37035696

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ

I GOSPODARKI WODNEJ

ZA 2005 r.

L. p

Wyszczególnienie

Kwota

w zł

Wykonanie

%

1Stan Funduszu na początek roku2 7012 701100

2

Przychody

_________________________________________________

Dz. 900 roz.90011 § 2960

Przelewy od wojewodów i wojewódzkich

Inspektorów ochrony środowiska

Dz. 900 roz. 90011 § 0690

Wpływy z różnych opłat opłaty za wycięcie drzew )

4 000

_______

3 000

1 000

812

702

110

20

23

11

3

Wydatki

__________________________________________________

Dz.900 roz.90011 § 4210

Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,

zadrzewień i zakrzewień

Dz. 900 roz. 90011 § 4300

Opłaty za zanieczyszczenie powietrza

4 000 ______

500

3 500

3 384

___________

0

3 384

85

____

0

97

4Stan na koniec roku sprawozdawczego 2 7011290

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2005 r.

1. Budowa hali sportowej w Poświętnem.

- Saldo środków na koncie z 2002 r. 60 000 zł

2. Budowa drogi Kolno – Kielczykowizna – Wola Ręczajska

- Saldo środków na koncie - 60 zł

3. Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy plan - 6 000 zł

- saldo środków na koncie na dzień 01. 01. 2005 r. - 176 zł

- zakupiono zestaw komputerowy o wartości - 6 063 zł

4. Wydatki inwestycyjne OSP – Zabraniec - plan 22 000 zł

- zakupiono samochód strażacki dla OSP Zabraniec - 22 000 zł.

5. Środki z Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 257 574 zł.

na drogę w Nadbieli - wykonanie asfaltu .

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

Dochody za 2005 r. zostały wykonane w stosunku do planu w

97,23 % zaś wydatki w 97,02 % w poszczególnych działach kształtują się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 87 % są to wpływy gmin na rzecz izb rolniczych.

w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w 100 % , w tym dochody za wieczyste użytkowanie działek oraz czynsze dzierżawne . Wydatki w tym dziale wykonano w 99 % z tego na oświetlenie ulic 99 % i konserwacja w 100 % natomiast wydatki na wydane decyzje na budowę i wywozem nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków i ronda wykonano w 100 % .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały wykonane w 100 % , jest to dotacja na obronę cywilną – wykonanie 100 % oraz wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wykonanie 100 %.

Wydatki ogólne wykonano zaledwie w 100 % były one przeznaczone na ryczałty dla konserwatorów samochodów oraz wydatki rzeczowe O.S.P. a także wydatki na obronę cywilną wykonanie w 100 % oraz wydatki inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec) - wykonanie 100 % - 22 000 zł .

w tym: wydatki OSP

> delegacje 71 zł

> ryczałty konserwatorów samochodów 15 000 zł

> zakup paliwa 31 700 zł

> ubezpieczenia 4 273 zł

> materiały hydrauliczne oraz remont OSP 800 zł

Ręczaje Polskie

> badania techniczne 2 006 zł

> remont samochodu OSP Ręczaje Polskie 2 893 zł

OSP Ręczaje Polskie

> akumulator OSP Ręczaje Polskie 338 zł

> umundurowanie OSP Ręczaje Polskie 756 zł

> umundurowanie OSP Poświętne 1 406 zł

> wyżywienie 1 230 zł

> mundury OSP Zabraniec 1 495 zł

> mundury OSP Turze 1 015 zł

> opłaty telefoniczne 1 984 zł

> remont samochodu OSP Nowe Ręczaje 598 zł

> remont samochodu OSP Turze 3 526 zł

> remont samochodu OSP Poświętne 2 660 zł

> węże dla OSP Poświętne 4 175 zł

> części do samochodu OSP Poświętne 334 zł

> farba do odnowienia remizy OSP Poświętne 281 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja na utrzymanie bibliotek oraz działalność kulturalną przekazano w

100 % .

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 97 % , są to zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Poświętnem, Międzylesiu: energia, opał, opłaty telefoniczne , środki czystości, artykuły biurowe oraz remont Ośrodka Zdrowia Poświętne , a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonano w 100 % , są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia zryczałtowane dla komisji, wydatki rzeczowe , a także drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlicy, oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zimowisko.

Programy profilaktyki zdrowotnej - przekazano do starostwa , środki na mammografię dla 20 kobiet w wieku od 40 lat i powyżej. Wykonanie wynosi 50 % z mammografii skorzystało tylko 10 kobiet .

POMOC SPOŁECZNA

Dochody zostały wykonane w 86 % , są to dotacje na zasiłki dla podopiecznych, dożywiane dzieci w szkołach, składkę zdrowotną oraz częściowe utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz świadczenia rodzinne

Wydatki wykonano w 87 %.

w tym :

> zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS 96 %

> wydatki osobowe i rzeczowe GOPS 100 %

> dożywianie dzieci w szkołach 96 %

> składki na ubezpieczenie zdrowotne 100 % > świadczenia rodzinne 84 %

Zasiłki - świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym wypłacono 8 168 zasiłków rodzinnych na kwotę 378 874 zł . Wypłacono 5 311 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 599 506 zł. Były to dodatki : z tytułu urodzenia, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatku z tytułu wielodzietności. Wypłacono 673 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 132 096 zł i są to zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatkowano kwotę 29 987 zł na 148 zaliczek alimentacyjnych. Opłacono składkę emerytalno-rentową, 40 świadczeń na kwotę 5 327 zł. Na obsługę tych świadczeń wydatkowano kwotę 35 200 zł i są to : wynagrodzenia, wpłaty bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty delegacji i pochodne od wynagrodzeń .

Zadania zlecone

W roku 2005 opłacaliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej . Łącznie wydatkowano 7 303 zł.

Wypłacono 199 zasiłków stałych dla 20 osób na łączną kwotę 71 190 zł.

Zadania własne

W roku sprawozdawczym opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla dwóch osób i wydatkowana została kwota 15 968 zł.

Wypłacono dla 25 osób zasiłki okresowe na łączną kwotę 20 000 zł . Były to zasiłki przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Dla 81 osób wypłacono zasiłki celowe i wydatkowano na ten cel kwotę 19 532 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 178 805 zł i są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, odpisy na ZFŚS ) zakupy materiałów, drukarki, tonerów , wydatki na wypłatę ryczałtu, zwrot kosztów delegacji służbowych, usługi bankowe i pocztowe.

Dla 203 dzieci sfinansowano dożywianie w szkołach . Opłacono 21 392 posiłki na łączną kwotę 58 170 zł. Zostały doposażone dwa punkty żywieniowe na łączną kwotę 10 130 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone jako pomoc finansowa na utrzymanie LZS przy szkołach podstawowych wykonano zaledwie w 97 %. . Środki przeznaczono na nagrody z Dnia Dziecka i Sportu .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym zostały wykonane w 98 % . Są to odsetki od kredytu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy wykonano w 100 % - I i II etap wykonania studium.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem wykonano w 100 % w tym subwencja wyrównawcza i oświatowa w 100 % . Rezerwa która była planowana w kwocie 60 000 zł. rozdysponowana na następujące cele :

- oświata 36 600 zł

w tym: wymiana pieca Szkoła Podstawowa Poświętne - 11 600 zł >ZUS - 20 000 zł >dokończenie dachu Szkoła podstawowa Międzyleś - 5 000 zł

-opieka , zapomogi - 4 400 zł

- OSP - 12 000 zł

>w tym : paliwo - 7 000 zł

>remont samochodu Poświętne, Turze - 5 000 zł

-Ośrodki Zdrowia remont OZ Poświętne - 7 000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody i wydatki wykonano 99 % , jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców oraz wydatki z tym związane wykonano 100 %, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykonanie 99 %, wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 98 % .

DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody wykonano w 99 % . Są to dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , środków transportowych, opłaty targowej, spadków i darowizn oraz dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych , opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, opłata za rejestrację działalności gospodarczej

Największy procent wykonania w tym dziale wynoszą dochody podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 109 % oraz podatku rolnego gospodarki uspołecznionej 115 % a także udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano 104 % i podatek dochodowy od osób prawnych wykonano 106 %. Najmniejszy procent wykonania dochodów w tym dziale jest podatek od spadków i darowizn bo zaledwie 17 %. Wydatki w tym dziale wykonano 99 % jest to prowizja za inkaso podatków.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dochody w administracji wykonano w 101 % , w tym dotacja na zadania zlecone została wykonana w 100 % . Natomiast wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych ) w 100 %. oraz wpływy z różnych opłat w 171 % i dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. 5 % od dochodów za wydane dowody osobiste wykonanie 135 % .

Wydatki wykonano natomiast w 99 % w tym:

> wydatki osobowe 100 %

> dodatkowe wynagrodzenia roczne 98 %

> składki ZUS i fundusz pracy 95 %

> wydatki na obsługę rady 99 %

> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy ,

czasopisma, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Ministerstwa Finansów, oraz Woj. Mazowieckiego, druki i art.

biurowe, środki czystości, opał, energia, delegacje i ryczałty, wykonanie ogrodzenia, remont korytarzy i schodów , centrali telefonicznej, wymiana drzwi do sali konferencyjnej , szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, remonty sprzętu, monitoring , aktualizacja programów oraz ich abonamenty, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych i wyjazd KGW.

> dotacja na zakup komputerów została przekazana w 100 %

> odpis na ZFŚS 98 %

> diety sołtysów za udział w sesji wykonano w 84 %

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w 100 % jest to dotacja z funduszy celowych oraz wpływy z różnych dochodów – ze zlikwidowanego funduszu poręczeń kredytowych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 100 % , są to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów, przepustów oraz prace porządkowe z tym

związane .

Prace i remonty na drogach:

- nadzór - 11 940 zł

- wykonanie kosztorysów - 10 500 zł

- utrzymanie dróg w okresie zimowym - 20 105 zł

- modernizacja drogi Czubajowizna – Choiny (podbudowa z kruszywem) – 70 476 zł

- modernizacja drogi : Wola Ręczajska (podbudowa z kruszywa) – 33 178 zł.

- modernizacja oraz uzupełnianie kruszywem i utwardzanie grysem dróg gminnych : Choiny , Wólka Dąbrowicka, Rojków, Trzcinka, Nowy Cygów, Józefin, Wola Cygowska, Cygów, Czubajowizna, Helenów, Poświętne (ul. Polna ) , Nadbiel, Krubki, Kielczykowizna, Międzyleś - 303 150 zł.

- asfalt Międzyleś - 86 677 zł.

- asfalt Czubajowizna – Choiny - 112 664 zł.

- asfalt Wola Ręczajska - 43 920 zł

- asfalt Laskowizna - 88 759 zł

- asfalt Kolno - 35 000 zł

- asfalt Poświętne – Cygów - 40 000 zł.

- piasek pod budowę chodnika Nowe Ręczaje - 7 282 zł.

- chodnik Poświętne, Poswietne-Cygów - 109 592 zł

- przepusty - 3 053 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w 95 % , są to dochody z czynszów mieszkaniowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w oświacie wykonano w 76 % jest to dotacja na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dotacja na remont C.O. dla Szkoły Podstawowej wNowych Ręczajach.

Wykonanie w 100 % oraz dotacja dla ZSZ za praktyki która została zwrócona.

Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 100 %.

Wydatki za 2005 rok zostały wykonane w 100 % .

Wydatek z dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wyniósł : 4 116 719 zł.

W tym:

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wynosi 2 799 370 zł

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne wykonanie wynosi

2 352 452 zł.

2 Wydatki rzeczowe i inne:

1)§ 3240 stypendia dla uczniów – wydatek 1 764 zł.

( wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów )

2)§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie

136 567 zł. (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli )

3)§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 115 995 zł w tym

a) zakup węgla i oleju 88 573 zł.

- Szkoła Podstawowa Poświętne – zakup węgla - 31 988 zł.

- Szkoła Podstawowa Turze – zakup węgla - 5 123 zł

- Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka - zakup węgla – 19 130 zł

- Szkoła Podstawowa Międzyleś – zakup oleju 32 332 zł.

b) Zakup wyposażenia i zakup kserokopiarki w Szkole w Poświętnem –

dotacja celowa kwota 2 980 zł. oraz zakup pompy głębinowej 4 830 zł.

c) Zakup kosiarki w Szkole w Międzylesiu 621 zł.

d) Zakup podkosiarki w Szkole Nowe Ręczaje 424 zł

4) § 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – kwota

4 206 zł.

5) § 4260 – zakup energii - kwota 43 156 (energia elektryczna we wszystkich szkołach i ogrzewanie Szkoły w Zabrańcu i Nowych Ręczajach )

6) § 4270 – zakup usług remontowych – kwota 82 654 zł.

a) wymiana okien w Szkole w Poświętnem na kwotę 5 280 zł. oraz wymiana pompy kwota 2 500 zł. ,zakup i wymiana pieca co 15 653 zł.

b) Szkoła w Międzylesiu – pokrycie dachu blachą na kwotę 25 000 zł.

c) Szkoła w Nowych Ręczajach - modernizacja instalacji co w kwocie

24 300 zł oraz wymiana okien w kwocie 21 630 zł. w tym środki własne

29 240 zł. oraz środki z PAOW 16 690 zł. ponadto wymiana drzwi zewnętrznych 5 000 zł.

d) Szkoła w Wólce Dąbrowickiej – zakup laptopa ( w celu umożliwienia

korzystania z Internetu ) - kwota 3 199 zł.

e) Szkoła w Turzu - zakup odkurzacza 304 zł i kosiarki 750 zł

f) Szkoła w Zabrańcu – zakup krzeseł i stolików – kwota 970 zł oraz

Remont kserokopiarki kwota 634 zł.

7) § 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 32 080 zł. w tym:

-usługi telefoniczne - 12 389 zł

-usługi asenizacyjne i monitoring - 9 438 zł

-usługi kominiarskie i przeglądy techniczne - 6 950 zł

8)§ 4410 – podróże służbowe krajowe – kwota 5 674 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wykonanie wydatków wyniosło 191 527 zł.

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe i pochodne – 158 874 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1)§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- wykonanie - 12 523 zł.

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie - 12 497 zł

(wydatek na opał )

GIMNAZJA

Wykonanie wydatków wyniosło - 846 438 zł.

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe pracowników i pochodne

wykonanie - 734 558 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

wykonanie – 39 171 zł,

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 40 443 zł.

w tym: zakup telewizora, odtwarzacza, skanera i półki – 1 671 zł.

zakup krzeseł i stolików - 3 211 zł

zakup projektora - 3 152 zł

zakup kserokopiarki - 5 478 zł

zakup węgla -15 009 zł

3)§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

wykonanie 3 315 zł.

4) § 4260 – zakup energii wykonanie 15 290 zł.

5) § 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 11 130 zł.

( w tym usługi telefoniczne, przeglądy, monitoring, naprawy, konserwacja

sprzętu oraz wykonanie sieci komputerowej i konfiguracja serwera

2 123 zł. )

6) § 4410 – podróże służbowe krajowe wykonanie 819 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 142 882 zł. (zakup biletów dla uczniów z całej gminy, zwrot za bilety dla dzieci niepełnosprawnych oraz zakup usług transportowych oraz opieka dzieci w czasie dowozu dzieci )

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie wynosi 17 900 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów .

SZKOŁY ZAWODOWE

Wykonanie wydatku wynosi 112 490 zł.

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe pracowników i pochodne

wykonanie 90 110 zł.

2.Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

wykonanie 4 654 zł.

2) § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie 6 380 zł.

(opłaty za praktyki nauki zawodu )

3)§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 468 zł.

4) § 4260 – zakup energii wykonanie 8 450 zł.

(w tym ogrzewanie budynku )

5) § 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 983 zł

(w tym usługi telefoniczne, usługi asenizacyjne, przeglądy techniczne)

6) § 4410 – podróże służbowe krajowe wykonanie 176 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykonanie wynosi 6 112 zł. (szkolenia i porady metodyczne dla nauczycieli )

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów stypendia wykonanie 100 %

Zgodnie z przeznaczeniem kwota 32 670 zł.

Dochody ogólne w 2005 roku zostały wykonane w 97,23 % w stosunku do planu .

Wydatki zaś wykonano w 97,02 %.

Wykonanie budżetu za 2005 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie

252 319 zł. Na powstanie nadwyżki budżetowej wpłynęła w znacznym stopniu

kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień , które wpłynęły w miesiącu styczniu , oraz dochody Urzędów Skarbowych łącznie 104 792 zł.

Nadwyżka budżetowa wpłynęła na zmniejszenie deficytu do kwoty 153 890 zł.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 22.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Stępień

Opcje strony

do góry