Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/296,Zarzadzenie-Nr-506-zmiana-zarzadzenia-Nr-302.html
27.05.2024, 02:48

Zarządzenie Nr 5/06 - zmiana zarządzenia Nr 3/02

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 2 lutego 2006 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 3/02 Wójta Gminy w Poświętnem z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla Budżetu Gminy i dla jednostki Urzędu Gminy

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) zarządza, co następuje :

§ 1

1. W załączniku Nr 1 wykaz ksiąg rachunkowych stosowanych dla Budżetu Gminy i dla jednostek Urzędu Gminy do Zarządzenia Nr 3/2002 Wójta Gminy Poświętne dodaje się punkt 5 w następującym brzmieniu:

„Programy komputerowe:

a) Płatnik – ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy pracowników,

b) Budżet ST - sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu gminy,

c) Podatki – wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

d) EGB - ewidencja gruntów i budynków.

W/w programy zabezpieczone są hasłem” .

2. Załącznik Nr 2 Plan kont dla Budżetu Gminy do Zarządzenia Nr 3/2002 Wójta Gminy w Poświętnem uzupełnia się o następujące konta:

Konto syntetyczne

Konto szczegółowe / analityczne

Urządzenia księgowe
Symbol i nazwa
123
I Konto bilansowe
137Konto według wyodrębnionych funduszy pomocowych

Karta kontowa

k- 289

Rachunki środków funduszy pomocowych

222Konta według jednostek budżetowych odprowadzających dochody na rzecz budżetu gminy )

Karta kontowa

k-289

Rozliczenie dochodów budżetowych
227Konta według jednostek realizujących dochody ze środków funduszy pomocowych

Kart kontowa

k-289

Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
228Konta według jednostek realizujących wydatki ze środków funduszy pomocowych

Karta kontowa

k-289

Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
907Konta szczegółowe według podziału klasyfikacja budżetowa - dla celów analizy i sprawozdawczości

Rejestr uniwersalny

wielokolumnowy k-289 zawierający wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dochody z funduszy pomocowych
908Konta szczegółowe według podziału klasyfikacji budżetowej – dla celów analizy i sprawozdawczości Rejestr uniwersalny wielokolumnowy k-289 zawierający wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Wydatki z funduszy pomocowych

967Konta szczegółowe wykazujące stan funduszy pomocowych pod datą ostatniego dnia roku budżetowego

Karta kontowa K-289

Fundusze pomocowe
II Konta pozabilansowe

991

Konto szczegółowe wykazujące plan dochodów i wydatków oraz zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów lub wydatków w kwotach łącznych. Szczegółowe zmiany planu w działach, rozdziałach i paragrafach powinny być objęte ewidencją prowadzoną do konta 901, 902

Karta kontowa

k-289

lub

k-283

Planowane dochody budżetu

992

Planowane wydatki budżetu

3. W załączniku Nr 3 Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych do Zarządzenia Nr 3/2002 Wójta Gminy Poświętne:

1) skreśla się następujące konta:

Konto syntetyczne

Konto szczegółowe / analityczne /

Urządzenia księgowe
Nazwa
123
Zespół 0 – Majątek trwały
014Konta według poszczególnych zbiorów bibliotecznych

Księga inwentarzowa

K-205

oraz szczegółowa

ewidencja w bibliotekach

Zbiory biblioteczne

2) dodaje się następujące konta;

Konto syntetyczne

Konto szczegółowe / analityczne /

Urządzenia księgowe
Nazwa
123
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania
761Ewidencja wartości amortyzacji ujętej na koncie 401Wykazy lub rejestry
Pokrycie amortyzacji

4. Zasady klasyfikacji zdarzeń ewidencji na kontach wymienionych w niniejszym Zarządzeniu oraz kontach wymienionych w zał. 2 i 3 do Zarządzenia Nr 3/2002 Wójta Gminy są prowadzone w sposób określony w zał. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.)

5. W załączniku Nr 6 Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Poświętnem do Zarządzenia Nr 3/2002 Wójta Gminy Poświętne :

1) § 7 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „ Przychodowe dowody kasowe wystawia się w dwóch egzemplarzach. Oryginał egzemplarza przychodowego dowodu kasowego przeznaczony jest dla księgowego drugi egzemplarz pozostaje w bloku ”

2) § 8 pkt 5 wyrazy: „Raport kasowy „R K” jest znormalizowanym drukiem ścisłego zarachowania” zastępuje się wyrazami : „ Raport kasowy „R K” nie jest drukiem ścisłego zarachowania ” .

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 02.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony