Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/295,Zarzadzenie-Nr-406-ustalenie-procedur-kontroli-finansowej.html
25.06.2024, 23:43

Zarządzenie Nr 4/06 - ustalenie procedur kontroli finansowej

Zarządzenie Nr 4/2006

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Poświętnem

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zm. ) oraz komunikatu nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów nr 3 poz. 13 ) zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się „Procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Poświętne „ stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 25.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony