Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 2/06 - powołanie komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 2/06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 20 stycznia 2006 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów i senatorów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. w składzie:

1. Przewodnicząca - Marzanna Zagórska

2. Członek - Izabela Staszewska

3. Członek - Magdalena Stępień

§ 2

Zobowiązuję komisję do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej i sporządzenia protokołu w terminie do 25.01.2006r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 20.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry