Rok 2005

Data publikacji 22.12.2005

Zarządzenie Nr 49/05 - przeprowadzenie inwentaryzacji

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2005

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 22 grudnia 2005 r

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację okresową w Urzędzie Gminy w Poświętnem, Referacie Oświaty oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem wg.. stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku .

§ 2

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :

PRZEWODNICZĄCY - Marzanna Zagórska

oraz zespół spisowy działający na wyznaczonym polu spisowym..

Niżej wymieniony zespół spisowy przeprowadzi inwentaryzację kasy w g. stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

1. Hanna Siwak

2. Krystyna Łuczyk

§ 3

Zobowiązuję Przewodniczącego do pobierania druków spisu z natury od Skarbnika Gminy oraz rozliczania się z nich i sporządzenia protokółu po zakończeniu inwentaryzacji.

§ 4

Zobowiązuję Skarbnika Gminy do porównania ilości składników majątku ustalonego w toku spisu z natury z ilością w urządzeniach analitycznych i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Marzannie Zagórskiej.

§ 6

Ogólny nadzór sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załączniki

Data publikacji 22.12.2005

Rejestr zmian
Autor : Marzanna zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 2026 wizyt