Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2005/270,Zarzadzenie-4805-zmiany-w-budzecie.html
25.07.2024, 09:34

Zarządzenie 48/05 - zmiany w budżecie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2005 Wójta Gminy Poświętne
z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 9 592 270 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 739 075 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 352 270 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 739 075 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 3

w tym w wydatkach z zadań zleconych zał. Nr 3 a

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/- Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 48/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

409 607
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

408 407

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

408 407

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1 200

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 200

Wójt

/- Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Nr 48/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna409 607
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

408 407

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

408 407

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1 200

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 200

Wójt

/- Jan Cymerman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna409 607
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

408 407

3110Świadczenia społeczne407 797
4210Zakup materiałów i wyposażenia610
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1 200

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne1 200

Wójt

/- Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a

do Zarządzenia Nr 48/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

409 607
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

408 407

3110

Świadczenia społeczne

407 797
4210Zakup materiałów i wyposażenia610
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1 200

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne1 200

Wójt

/- Jan Cymerman

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 48/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
750Administracja publiczna10 00010 000
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)10 00010 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia10 000
4300Zakup usług pozostałych10 000
758Różne rozliczenia2 400
75818Rezerwy ogólne i celowe2 400
4810Rezerwy2 400
852Pomoc społeczna5 5403 140
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 030

3 030

4210Zakup materiałów i wyposażenia230
4270Zakup usług remontowych2 800
4300Zakup usług pozostałych2 800
4410Podróże służbowe krajowe230
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe585
3110Świadczenia społeczne585
85219Ośrodki pomocy społecznej1 925110
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 500
4110Składki na ubezpieczenia społeczne280
4120Składki na Fundusz Pracy35
4210Zakup materiałów i wyposażenia110
4410Podróże służbowe krajowe110
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska10 60010 600
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg10 600
4260Zakup energii 3 000
4300Zakup usług pozostałych7 600
90095Pozostała działalność10 600
4300Zakup usług pozostałych10 600
Ogółem26 14026 140

Wójt

/- Jan Cymerman

Załącznik Nr 3 a

Do Zarządzenia Nr 48/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2005 r.

W tym w wydatkach z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

3 0303 030
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 030

3 030

4210Zakup materiałów i wyposażenia230
4270Zakup usług remontowych2 800
4300Zakup usług pozostałych2 800
4410Podróże służbowe krajowe230

Wójt

/- Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 48/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2005 r.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 144, 359, 180/2005 zwiększono plan w dz. 852 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i ubezpieczenia zdrowotne.

Dokonano zmian w planie wydatków w dz. 750 przenosząc niewykorzystane środki w usługach na zakup opału, środki z rezerwy przeniesiono na dz. 852 zapomogi oraz nagrodę jubileuszową kierownika GOPS.

Dokonano zmian w dz. 852 oraz 900 przenosząc niewykorzystane środki na niezbędne w tych działach w dz. 900 z energii i konserwacji na wywóz śmieci w dz. 852 z usług pozostałych na usługi remontowe .

Wójt

/- Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 19.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony