Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 47/05 - stanowiska, z którymi łączy się dostęp do inf. niejawnych

ZARZĄDZENIE nr 47/2005

Wójta Gminy Poświętne

Z dnia 16 grudnia 2005 r.

 

 

     w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji 

   niejawnych w Urzędzie Gminy Poświętne i Jednostkach Organizacyjnych Gminy

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631) oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

                                                                       § 1

 

Określam następujące stanowiska pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”:

 1. Wójt Gminy Poświętne
 2. Sekretarz Gminy
 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 4. Pracownik pionu ochrony informacji niejawnych

 

§ 2

 

Określam następujące stanowiska pracy, z którymi może łączyć dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzurą „zastrzeżone” :

 

 1. Skarbnik Gminy
 2. Referent ds. organizacyjnych i kadrowych
 3. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 4. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i ewidencji działalności gospodarczej
 5. Inspektor USC
 6. Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska
 7. Inspektor ds. budownictwa ogólnego i drogowego
 8. Kierownik Referatu Oświaty
 9. Referent ds. zamówień publicznych i obrony cywilnej
 10. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Poświętnem
 11. Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowych Ręczajach
 12. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabrańcu
 13. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej
 14. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Międzylesiu
 15. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzu
 16. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach
 17. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 16.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Kołodziejski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry