Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 44/2005 z dn. 15.12.05 - zmiana regulaminu

Zarządzenie Nr 44/2005

Wójta Gminy Poświętne

 z  dnia  15 grudnia 2005r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  w Poświętnem

 

                   Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

 

§ 1

 

1.     W § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „pion ochrony informacji niejawnych (symb. POIN) ”.

 

2.     W § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4 a w brzmieniu: „W skład pionu ochrony informacji niejawnych wchodzą :

1)     Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

2)     Pracownik pionu ochrony”.

 

3.     Po § 25 dodaje się § 25 a w następującym brzmieniu:

 „1. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

1)     kierowanie pionem ochrony informacji niejawnych;

2)     zapewnianie ochrony informacji niejawnych w tym ich ochrony fizycznej;

3)     zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane lub przechowywane informacje niejawne;

4)     kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

5)     okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

6)     opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;

7)     opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;

8)     szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych;

9)     współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;

10)przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w odniesieniu do pracowników Urzędu  i jednostek organizacyjnych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;

11)prowadzenie wykazów stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;

12)prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa oraz osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace związane z dostępem do informacji do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;

13)wnioskowanie do Wójta Gminy o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ewidencję i obieg materiałów stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” .

 

2. Do podstawowych zadań pracownika pionu ochrony należy:

1)     przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”;

2)     bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” osobom do tego upoważnionym;

3)     udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” osobom do tego upoważnionym;

4)     egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;

5)     kontrola Przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych;

6)     prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, które zostały udostępnione pracownikom;

7)     wykonywanie poleceń pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych”.

 

4.     Zmienia się załącznik do Regulaminu Urzędu Gminy w Poświętnem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

4

Metadane

Data publikacji : 15.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry