Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie 41/05 - projekt budżetu gminy na 2006r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41/2005

W Ó J T A G M I N Y P O Ś W I Ę T N E

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 r.

Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz .U . z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zm. ) Wójt Gminy ustala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

celem zaopiniowania;

2) Radzie Gminy Poświętne.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wójt

/-/ Jan Cymerman

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 109, 116, 122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 10 217 000 zł zgodnie z

załącznikiem nr 1.

  1. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 a ,

b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 b .

§ 2

  1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 9 897 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

  1. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 a,

b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 b.

§ 3

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 114 000 zł zgodnie

z załącznikiem nr 3.

§ 4

Z dochodów budżetu kwotę 320 000 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 4

- na spłatę kredytów w wysokości 320 000 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 4 000 zł.

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 5.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 12 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 440 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 8.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do wykonania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów.

§ 11

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 300 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

P R O J E K T

B U D Ż E T U

G M I N Y P O Ś W I Ę T N E

N A 2 0 0 6 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r. z dnia

P L A N D O C H O D Ó W

Dział

Rozdział

§

Treść

Przewidywane

wykonanie

w 2005 r w zł

Plan na

2006 r. w zł

w %

700

Gospodarka mieszkaniowa

27 00027 000100
70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami27 00027 000100
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

27 000

27 000

100

750

Administracja publiczna

62 21063 121101
75011Urzędy Wojewódzkie61 26062 171101
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

60 750

61 661

101

2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

510

510

100

75023Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )950950100
0690Wpływy z różnych opłat950950100
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 0001 000100
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 0001 000100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami1 0001 000100
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4004 00100
75414Obrona cywilna400400100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami400400100
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 802 975

1 871 438104
75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych25 00027 000108

0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

25 000

27 000

108

75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

579 000

553 900

96

0310Podatek od nieruchomości575 000550 00096
0320Podatek rolny2 0001 80090
0330Podatek leśny2 0002 100105
75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

284 400

277 500

98

0310Podatek od nieruchomości85 00085 000100
0320Podatek rolny84 40070 00083
0330Podatek leśny38 00040 000105
0340Podatek od środków transportowych22 00022 000100
0360Podatek od spadków i darowizn2 0002 500125
0430Wpływy z opłaty targowej3 0003 000100
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych50 00055 000110
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw59 00059 000100
0410Wpływy z opłaty skarbowej15 00015 000100
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 00040 000100
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw4 0004 000100
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa855 575954 038112
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych850 575949 038112
0020Podatek dochodowy od osób prawnych5 0005 000100
758

Różne rozliczenia

5 497 1635 812 041106
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 144 1633 081 78998
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa3 144 1633 081 78998
75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2 353 0002 541 270108
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa2 353 0002 541 270108
75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0188 9820
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa0188 9820
852

Pomoc społeczna

1 364 9482 357 000173
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 153 000

2 170 000

188

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 153 000

2 170 000

188

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500

8 000

145

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 500

8 000

145

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe95 41591 00095
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75 415

75 000

99

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin20 00016 00080
85219Ośrodki pomocy społecznej65 00066 000102
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

65 000

66 000102
85295Pozostała działalność46 03322 00048
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin46 03322 00048
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska85 00085 000100
90095Pozostała działalność85 00085 000100
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

85 000

85 000

100

Ogółem8 840 69610 217 000116

Załącznik Nr 1 a

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział

Rozdział

§

Treść

Przewidywane

wykonanie w

2005r. w zł.

Plan

na 2006 r.

w zł.

w %

750

Administracja publiczna

60 75061 661101
75011Urzędy Wojewódzkie60 75061 661101
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

60 750

61 661

101

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 000

1 000

100

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

1 000

1 000

100

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 000

1 000

100

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400400100
75414

Obrona cywilna

400400100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

400

400

100

852

Pomoc społeczna

1 233 9152 253 000183
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 153 000

2 170 000

188

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 153 000

2 170 000

188

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500

8 000

145

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 500

8 000

145

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe75 41575 00099
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami75 41575 00099

Ogółem

1 296 065 2 316 061179

Załącznik Nr 1 b

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r

z dnia

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU

WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH

PLAN DOCHODÓW

Dział

Rozdział

§

Treść

Przewidywane

wykonanie w

2005 r. w zł

Plan na 2006 r.

w zł.

w %

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

40 000

40 000

100

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw40 00040 000100
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu40 00040 000100

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Gminy Poświętne w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

z dnia

P L A N W Y D A T K Ó W

Dział

Rozdział

§

Treść

Przewidywane

wykonanie w

2005 r. w zł.

Plan na 2006 r.

w zł

w %

010Rolnictwo i łowiectwo1 7001 50088
01030Izby rolnicze1 7001 50088
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 700

1 500

88

600Transport i łączność 1 600 000750 00047
60016Drogi publiczne gminne1 600 000750 00047
4270Zakup usług remontowych1 600 000750 00047
710Działalność usługowa80 00080 000100
71004Plany zagospodarowania przestrzennego 80 00080 000100
4300Zakup usług pozostałych80 00080 000100
750Administracja publiczna1 469 8501 547 700105
75011Urzędy wojewódzkie60 75061 661101
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników51 50052 300102
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 9009 011101
4120Składki na Fundusz Pracy350350100
75022Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)60 50060 500100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych55 00055 000100
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 0004 000100
4300Zakup usług pozostałych1 3001 300100
4410Podróże służbowe krajowe200200100
75023

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach

powiatu )

1 328 600

1 405 539

106

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników790 000790 000100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne63 00058 00092
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne143 000146 339102
4120Składki na Fundusz Pracy20 00021 000105
4210Zakup materiałów i wyposażenia57 00057 000100
4260Zakup energii12 00013 000108
4270Zakup usług remontowych70 000140 000200
4300Zakup usług pozostałych140 000140 000100
4410 Podróże służbowe krajowe13 00013 000100
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych14 60015 200104
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00012 000200
75095Pozostała działalność

20 000

20 000100
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych7 0007 000100
4300Zakup usług pozostałych13 00013 000100
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 000

1 000

100

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

1 000

1 000

100

4300

Zakup usług pozostałych

1 0001 000100
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa76 40085 400112
75412Ochotnicze straże pożarne76 00085 000112
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych15 00015 000100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia41 00045 000110
4300Zakup usług pozostałych15 00020 000133
4410Podróże służbowe krajowe300300100
4430Różne opłaty i składki4 7004 700100
75414Obrona cywilna400400100
4300Zakup usług pozostałych400400100
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

23 000

22 000

96

75647Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych23 00022 00096
4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne23 00022 00096
757Obsługa długu publicznego30 000108 500362
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30 000

108 500

362

8070Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

30 000

108 500

362

758

Różne rozliczenia

060 0000
75818Rezerwy ogólne i celowe060 0000
4810Rezerwy060 0000
801

Oświata i wychowanie

4 125 5524 050 00098
80101 Szkoły podstawowe2 811 5452 798 600100
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń137 145119 23087
3240Stypendia dla uczniów1 76400
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 731 7751 738 400

100

4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne140 149146 600105
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne344 094358 810104
4120 Składki na Fundusz Pracy46 19348 970106
4210Zakup materiałów i wyposażenia106 300123 300116
4213Zakup materiałów i wyposażenia2 98000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek5 0744 70093
4260Zakup energii (elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody)54 93255 500101
4270Zakup usług remontowych61 80053 00086
4273Zakup usług remontowych16 69000
4280Zakup usług zdrowotnych2 62040015
4300Zakup usług pozostałych36 85029 90081
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2 7002 700100
4410Podróże służbowe krajowe5 0004 20084
4430Różne opłaty i składki2 0001 50075
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych113 479111 390

98

80110

Gimnazja

854 500841 18098
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń39 14535 50091
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników530 798530 630100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne47 21746 30098
4110Składki na ubezpieczenia społeczne109 655109 350100
4120Składki na Fundusz Pracy14 98814 90099
4210Zakup materiałów i wyposażenia36 00036 000100
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek4 0004 000

100

4260Zakup energii15 00015 000100
4280Zakup usług zdrowotnych 300 300100
4300Zakup usług pozostałych15 30013 00085
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2 5001 50060
4410Podróże służbowe krajowe1 0001 000100
4430Różne opłaty i składki1 0001000100
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych37 59732 70087
80113Dowożenie uczniów do szkół117 350126 000107
4170Wynagrodzenia bezosobowe3 15000
4300Zakup usług pozostałych114 200126 000110
80130Szkoły zawodowe115 01537 42033
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń4 6561 79038
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych7 00000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników58 53018 35031
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne12 0271 50012
4110Składki na ubezpieczenia społeczne13 2063 89029
4120Składki na Fundusz Pracy1 66753032
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 50080053
4260Zakup energii9 5008 00084
4280Zakup usług zdrowotnych6000
4300Zakup usług pozostałych1 5001 00067
4410Podróże służbowe krajowe50020040
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4 8691 36028
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197 522 222 600113
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń12 51912 750102
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników111 582130 790117
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne9 9279 52096
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne23 55427 600117
4120Składki na Fundusz Pracy3 2113 830119
4210Zakup materiałów i wyposażenia13 40014 200106
4240Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek2 2261 60072
4260Zakup energii8 6009 300108
4300Zakup usług pozostałych 1 4201 25088
4410Podróże służbowe krajowe300300100
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10 78311 460106
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli5 0005 000100
4300Zakup usług pozostałych5 0005 000100
80195Pozostała działalność24 62019 20078
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 72000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych17 90019 200107
851Ochrona zdrowia175 300184 400105
85121Lecznictwo ambulatoryjne135 300144 400107
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników46 00046 000100
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 5003 500100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 4008 400100
4120Składki na Fundusz Pracy1 2001 200100
4210Zakup materiałów i wyposażenia30 00030 000100
4260Zakup energii9 50010 000105
4270Zakup usług remontowych27 00035 000130
4300Zakup usług pozostałych7 0007 500107
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 7002 800104
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi40 00040 000100
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych11 70010 20087
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 1007 00099
4300Zakup usług pozostałych21 00022 600108
4410Podróże służbowe krajowe200200100
852

Pomoc społeczna

1 534 9482 527 000165
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1 153 0002 170 000188
3110Świadczenia społeczne1 108 4102 096 900189
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników16 11538 700240
4110Składki na ubezpieczenia społeczne12 74015 040118
4120Składki na Fundusz Pracy537950177
4210Zakup materiałów i wyposażenia 4 3503 73086
4300Zakup usług pozostałych9 48211 910126
4410Podróże służbowe krajowe1 0002 000200
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 366770210
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500

8 000

145

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne5 5008 000145
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

114 015

110 600

97

3110Świadczenia społeczne114 015110 60097
85202Domy pomocy społecznej14 40020 000139
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

14 400

20 000

139

85219

Ośrodki pomocy społecznej

177 000170 40096
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników126 000120 30095
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne11 61011 840102
4110Składki na ubezpieczenia społeczne25 22022 92091
4120Składki na Fundusz Pracy3 2303 260101
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 6654 000240
4300Zakup usług pozostałych3 0752 29074
4410Podróże służbowe krajowe4 0003 48087
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 2002 310105
85295Pozostała działalność71 03348 00068
3110Świadczenia społeczne60 90048 00079
4210Zakup materiałów i wyposażenia10 13300
854Edukacyjna opieka wychowawcza23 45800
85415Pomoc materialna dla uczniów23 45800
3240Stypendia dla uczniów23 45800
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska342 000357 000104
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg172 000187 000109
4260Zakup energii125 000140 000112
4300Zakup usług pozostałych47 00047 000100
90095Pozostała działalność170 000170 000100
4210Zakup materiałów i wyposażenia 7 0007 000100
4300Zakup usług pozostałych163 000163 000100
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego110 000114 000104
92116Biblioteki110 000114 000104
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 110 000114 000104
926

Kultura fizyczna i sport

8 5008 500100
92695Pozostała działalność8 5008 500100
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 5007 500100
4300Zakup usług pozostałych1 0001 000100
Ogółem9 601 7089 897 000103

Załącznik Nr 2 a

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

sprawie budżetu

Gminy na rok 2006 z dnia

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW

Dział

Rozdział

§

Treść

Przewidywane

wykonanie w

2005r. w zł.

Plan. na

2006 r

w zł.

w %

750Administracja publiczna60 75061 661101
75011Urzędy Wojewódzkie60 75061 661101
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników51 50052 300102
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 9009 011101
4120Składki na Fundusz Pracy350350100
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 000

1 000

100

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

1 000

1 000

100

4300Zakup usług pozostałych1 0001 000100
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400400100
75414Obrona cywilna400400100
4300Zakup usług pozostałych400400100
852

Pomoc społeczna

1 233 9152 253 000183
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 153 000

2 170 000

183

3110Świadczenia społeczne1 108 4102 096 900189
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników16 11538 700240
4110Składki na ubezpieczenia społeczne12 74015 040118
4120Składki na Fundusz Pracy537950177
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 3503 73086
4300Zakup usług pozostałych9 48211 910126
4410Podróże służbowe krajowe1 0002 000200
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych366770210
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500

8 000

145

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne5 5008 000145
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe75 41575 000

99

3110 Świadczenia społeczne75 41575 00099
Ogółem1 296 0652 316 061179

Załącznik Nr 2 b

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006r.

z dnia

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU

WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

P L A N W Y D A T K Ó W

Dział

Rozdział

§

Treść

Przewidywane

wykonanie w

2005 r. w zł

Plan na

2006 r. w zł

w %

851

Ochrona zdrowia

40 00040 000100
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi40 00040 000100
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych11 70010 20087
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 1007 00099
4300Zakup usług pozostałych21 00022 600108
4410Podróże służbowe krajowe200 200100

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 r.

z dnia

Zasady dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok

( ujętych w prowadzonym rejestrze )

DziałRozdziałNazwa instytucji

Przewidywane

wykonanie w 2005 r. w zł.

Plan na 2006r. w zł.

w

%

92192116

Biblioteki – Gminna Biblioteka w Poświętnem

Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje

110 000

114 000

104

Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/13 w tym:

2 w miesiącu styczniu .

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006

z dnia

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją

mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego

L p

Treść

Klasyfikacja

Paragrafów

Przychodów i

rozchodów

Kwota

1.

Planowane dochody

10 217 000
2.

Planowane wydatki

9 897 000
3.

Wynik (różnica między 2 i 1 ( - )

320 000
1

Rozchody

992320 000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006r.

z dnia

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r.

P R Z Y C H O D Y

DziałRozdział§ TreśćKwota w zł.
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000

90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 000
0690Wpływy z różnych opłat1 000
2960Przelewy redystrybucyjne3 000

R OZ C H O D Y

Dział Rozdział§TreśćKwota w zł.
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000

90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia500
4300Zakup usług pozostałych3 500

Urządzenie i utrzymanie porządku oraz terenów zieleni, akcja sprzątanie świata .


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Gminy w Poświętnem

w sprawie budżetu gminy

na 2006 r. z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE

Wysokość wydatków w latach

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa programu

inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca wykonanie

programu

Okres

Realizacjdth=150>

Budynki – liczba

ogółem, w tym:

25-25504 890,001 400 426,0055 000,00--102 404
Mieszkalne2-278 100,00----24 840
Obiekty szkolne9-9-1 387 326,0055 000,00---
Obiekty kulturalne2-2-13 100,00----

Obiekty służby

zdrowia

2- 250 500,00---- 61 992

Pozostałe obiekty

użyteczności

publicznej

9-9349 790,00----15 572
Inne1-126 500,00-----
3.Budowle i urządzenia techniczne0,3-0,31 220,00-----

Ulice, drogi

(dł. w km. )

programu

2006

Środki

własne

Inne

Środki

20072008
123456 78910

1.

750

75023

Zakupy inwestycyjne

( komputery )

Urząd Gminy

12 000

20 000

20 000

2

801

80101

Budowa hali sportowej w Poświętnem

Urząd Gminy

4 lata

0

200 000

200 000

Ogółem

12 000

220 000

220 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Gminy w Poświętnem

w sprawie budżet Gminy na 2006r. z dnia

P R O G N O Z A D Ł U G U

Rodzaj zadłużenia

oraz nazwa zadania

Kredytodawca,

pożyczkodawca

Data

zaciągnięcia

Kwota

zadłużenia wg

stanu na

31.12.2006r

po spłatach

w 2006r.

Planowane kwoty spłaty w latach
2006

2007

2008

2009

2010

Lata

nas-

tęp-

ne

Ogółem

z tego w kwartale
IIIIIIIV
1.2.3. 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.

Długotterminiwe

Kredyt

Kredyt

Odsetki

BS Mińsk-Maz

05.09.2001

2005

920000

102000

240000

80000

108 500

60000

 

38 500

60000

20 000

25 000

60 000

30000

25 000

60000

30000

20 000

420000

70 000

420000

30 000

40 000

8000

Ogółem dług

Ogółem odsetki

920 000

102 000

320 000

108 500

60000

38 500

80000

25 000

90000

25 000

90000

20 000

420000

70 000

420000

30 000

40000

2 000

Dochody budżetu 10 217 00010 217 0002 500 0002 500 0002 500 0002 717 00010 500 00010 800 00011 000 000

Wskaźnik(15%) art.113

u.f.p. ( spłata )

4,2 %

4,7 %

4,2 %

0,7 %

Wskaźnik (60%) art.114

u.f.p. ( dług )

9,0 %


Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

z dnia

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 2006 ROK

Dz. 750 r. 75011 § 2350 - 10 210 zł.

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pochodne z wnoszonych wpłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańców.


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNE

w okresie od 16. 11. 2004 r. - 15. 11. 2005 r.

L.p.Wyszczególnienie

Stan na ostatni

dzień roku

poprzedniego

Planowanie

zwiększenie (+)

zmniejszenie

(-)

Stan na ostatni

dzień roku

budżetowego

Sposób zagospodarowania wg wartości

Dochody

uzyskane

z tytułu

gospodarowania

mieniem

W

bezpośr

zarządzie

W zarządzie

Jednostek

Zakł. Budżet.

Dzierżawca,

najem

Wieczyste użytkowanie

(udziały w

akcjach, spółkach,

wierzytelności )

1.Grunty ogółem(ha) w tym:11,58-11,5829 357,005 857,001 020,00---
Działki budowlane7,65-7,6515 657,005 857,001 020,00---
Pozostałe3,93-3,9313 700,00-----
2.0,3 -0,31 220,00-----

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

PROJEKTU BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2006 r.

w zł

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁE M 10 217 000

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 030 860

w tym:

- podatek od nieruchomości 635 000

- podatek rolny 71 800

- podatek leśny 42 100 - podatek od środków transportowych 22 000

- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 40 000

- czynsze mieszkaniowe 27 000

-dochody z dzierżawy 85 000

-wpływy z różnych opłat 4 950

-wpływy za dowody osobiste 510

- opłata skarbowa 15 000

- opłata od czynności cywilnoprawnych 55 000

- wpływy z opłaty targowej 3 000

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( działalność gosp. ) 27 000

- podatek od spadków i darowizn 2 500

II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 9 540 038

III. Subwencja ogólna na 2006 r. 5 812 041 w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 081 789

- część wyrównawcza 2 541 270

- część równoważąca 188 982

IV. Dotacja na zadania zlecone ustawowo 2 316 061

V. Dotacja na zadania własne 104 000

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - O G Ó Ł E M 9 897 000

Dz. 010 Rolnictwo 1 500

w tym:

- składki na izby rolnicze 1 500

Dz. 600 Transport i łączność 750 000

w tym:

- bieżące remonty dróg gminnych 750 000

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 357 000

w tym:

- energia 140 000

- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz drobne remonty 47 000

- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego 20 000

- wywóz śmieci 130 000

- drobne wydatki rzeczowe ( sprzątanie świata ) i sprzątanie ronda 20 000

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 400

w tym: Ochotnicze Straże Pożarne 85 000

- ryczałty dla konserwatorów samochodów (Turze, Ręczaje Polskie 15 000

Wola Ręczajska, Poświętne, Zabraniec ) i komendanta gm.OSP - wydatki rzeczowe jednostek OSP 70 000

w tym:

- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu, umundurowania 45 000

- ubezpieczenia samochodów strażackich i osób 4 700

- opłaty telefoniczne (0SP Turze i Ręczaje Polskie ) oraz przeglądy 20 300

remonty samochodów oraz delegacje

Obrona Cywilna 400

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 000

- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3. 114 000

w tym :

- biblioteki 114 000

dz.851 Ochrona zdrowia 184 400

w tym:

utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego 144 400

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 61 900

pochodne od wynagrodzeń ( ZUS, ZFŚS)

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia 82 500

( Poświętne, Międzyleś - środki czystości, wyposażenie, energia,

opał, opłaty telefoniczne oraz remonty Ośrodka Zdrowia w Poświętnem

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000

(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy,

prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji i młodzieży szkolnej oraz

osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia

oraz psychologa, kolonie i zimowiska dla dzieci i młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna 2 527 000

Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy

otrzymał środki w kwocie 818 500 zł. dotacja na zadanie własne w kwocie

79 000 zł oraz środki własne gminy 170 000 zł

w tym: - zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne 118 600

- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane 2 170 000

- dożywianie w szkołach 48 000

- Domy Pomocy Społecznej 20 000

Działalność bieżąca pomocy społecznej 170 400

z tego:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 160 630

i pochodne (ZUS, ZFŚS ) – zatrudnienie o jeden etat więcej ze

względu na świadczenia rodzinne

- wydatki rzeczowe ( art. biurowe, szkolenia pracowników 9 770

oraz delegacje i ryczałty)

Dz. 710 Działalność usługowa 80 000

w tym: plan zagospodarowania przestrzennego 80 000

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 8 500

w tym: - wydatki rzeczowe dla LZS i nagrody z okazji dnia sportu 8 500

Dz. 758 Różne rozliczenia 60 000

w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 60 000

Dz. 750 Administracja publiczna 1 547 700

w tym: - Rady Gmin 60 500

- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych 55 000

za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji

- wydatki rzeczowe i delegacje 5 500

Pozostała działalność 20 000

- szkolenia dla sołtysów, i inne nieprzewidziane wydatki 13 000

- diety dla sołtysów za udział w sesji 7 000

Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie 1 467 200

- zadania własne 1 405 539

- zadania zlecone 61 661

z tego: - wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe 1 092 200

wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe oraz

ich pochodne ( ZUS, ZFŚS ) - wydatki rzeczowe i osobowe ( delegacje, ryczałty, szkolenia, 223 000

energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne

i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma,

artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa

informatyczna i prawna)

- remont budynku Urzędu ( remont dachu i elewacja ) 140 000 - wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 12 000

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 108 500

- spłata odsetek od kredytu 108 500

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 1 000

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- aktualizacja rejestru wyborców 1 000

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 22 000

i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 22 000

Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 050 000 w tym:

- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli 222 600

- bieżące utrzymanie gimnazjum 841 180

- bieżące utrzymanie ZSZ 37 420

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 2 798 600

- dowóz dzieci 126 000

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 18 750

- dokształcanie nauczycieli 5 000

Wydatki w oświacie przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych , łącznie z oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, szkoły zawodowej, dowozu dzieci oraz pozostała działalność oświaty .

remonty w 2006 r.

Szkoły Podstawowa Poświętne - obudowa kaloryferów – 5 000 zł

Szkoła Podstawowa Zabraniec –wymiana drzwi wejściowych, remont korytarza – wymiana podłogi, remont ogrodzenia - 13 000 zł

Szkoła Podstawowa Wólka Dabrowicka - naprawa dachu, rynien oraz remont komina – 5000 zł

Szkoła Podstawowa Międzyleś - przystosowanie boiska szkolnego do prowadzenia zajęć

- 3 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nowe Ręczaje - wymiana kaloryferów na parterze, remont podłóg w klasach , remont łazienek - 27 000 zł.

W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie 2005 r. uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 11.10.2005r ST3-4820-48/2005 1,5% średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej . Sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzacja wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych obiektów oraz ich drobne remonty z uwzględnieniem 1,5 % średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Plan wydatków jest pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona.

Plan dochodów pozostawiono na poziomie wykonania dochodów w 2005 r. ponieważ nie planuje się podniesienia stawek podatkowych na 2006 r. w związku z obniżką ceny żyta obniżono plan podatku rolnego, wydatki na inwestycje uległy zmniejszeniu w porównaniu do załącznika Nr 6 z 2005 r. ( limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ) realizację zadań przesunięto na lata następne .

Ogólnie dochody na 2006 r. są wyższe od wydatków o 320 000 zł .

Kwota 320 000 zł przeznaczona jest na częściowe uregulowanie rat kapitałowych zaciągniętego kredytu bankowego tj. 240 000 zł z 2001 r. i 80 000 zł zaciągniętego w 2005 r


Metadane

Data publikacji : 15.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry