Urząd Gminy Poświętne

zarządzenie Nr 39/05 - zmiana uchwały budżetowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2005  Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 9 059 036 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 319 053 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 769 036 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 319 053 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 3

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 39/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 października 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 495

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 495
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9 495

852Pomoc społeczna280 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

280 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

280 000

854Edukacyjna opieka wychowawcza2 153
85415Pomoc materialna dla uczniów2 153
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin2 153
Ogółem291 648

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Nr 39/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 października 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 495

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej9 495
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9 495

852Pomoc społeczna280 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

280 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

280 000

Ogółem289 495


Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 39/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 października 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 495

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej9 495
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 900
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 895
4300Zakup usług pozostałych700
852Pomoc społeczna280 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

280 000

3110Świadczenia społeczne271 600
4210Zakup materiałów i wyposażenia3 000
4300Zakup usług pozostałych4 900
4410Podróże służbowe krajowe500
854Edukacyjna opieka wychowawcza2 153
85415Pomoc materialna dla uczniów2 153
3240Stypendia dla uczniów2 153
Ogółem291 648

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a

do Zarządzenia Nr 39/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia25 października 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 495

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

9 495

3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 900
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 895
4300Zakup usług pozostałych700
852Pomoc społeczna280 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

280 000

3110Świadczenia społeczne271 600
4210Zakup materiałów i wyposażenia3 000
4300Zakup usług pozostałych4 900
4410Podróże służbowe krajowe500
Ogółem289 495

Wójt
/-/ Jan Cymerman


Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 39/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 października 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
750Administracja publiczna500500
75022Rady gmin500500
4210Zakup materiałów i wyposażenia500
4300Zakup usług pozostałych300
4410Podróże służbowe krajowe200
801Oświata i wychowanie69 10069 100
80101Szkoły podstawowe32 564 53 000
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń17 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników34 700
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne4 032
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1 274
4210Zakup materiałów i wyposażenia20 000
4240Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek26
4260Zakup energii4 158
4270Zakup usług remontowych274
4300Zakup usług pozostałych2 900
4410Podróże służbowe krajowe1 200
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 4367 600
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń800
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników7 600
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1 210
4120Składki na Fundusz Pracy100
4240Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek326
80110Gimnazja19 1003 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników15 500
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1 000
4120Składki na Fundusz Pracy600
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4260Zakup energii3 000
80113Dowożenie uczniów do szkół13 000
4170Wynagrodzenia bezosobowe3 000
4300Zakup usług pozostałych10 000
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000
4300Zakup usług pozostałych2 000
80130Szkoły zawodowe5 500
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2 500
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000
4260Zakup energii1 000
851Ochrona zdrowia2 9002 900
85121Lecznictwo ambulatoryjne1 6001 600
4110Składki na ubezpieczenia społeczne300
4120Składki na Fundusz Pracy50
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 600
4260Zakup energii1 250
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi1 3001 300
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych1 300
4300Zakup usług pozostałych1 300
Ogółem72 50072 500

Wójt

/-/ Jan Cymerman


U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 39/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 października 2005 r.

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-680/20 i 22/05 przyznano dotację celową na wybory zarządzone na dzień 23 października 2005 r .

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143/05 zwiększono środki o kwotę 2 153 zł w dz. 854 na pomoc materialną dla uczniów oraz decyzją nr 109/05 o kwotę 280 000 zł na świadczenia rodzinne.

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, 750, 851 .

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry