Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 38/05 - powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE NR 38/05
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 24 października 2005r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznej Gminy Poświętne

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Archtektoniczną Gminy Poświętne w składzie:

1. mgr Bogumiła Kozakiewicz (rekomendacja Okręgowej Izby Urbanistów)

2. mgr inż. arch. Ludomiła Cholińska (rekomendacja Okręgowej Izby Urbanistów)

3. dr arch. Wacław Piziorski

4. mgr inż. arch. Anna Kosik – Kłopotowska

§2

Organizację i tryb działania Komisji, o której mowa w §1, określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podppisania.

Wójt
/-/ Jan Cymerman


Załącznik do Zarządzenia Nr 38/05
Wójta Gminy Poświętne z dnia
24 października 2005 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej

REGULAMIN

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznej Gminy Poświętne

§1

1. Regulamin organizacyjny gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej GminyPoświęnte, zwanej dalej „Komisją”, określa organizację i tryb działania Komisji.

§2

1. Komisja jest organem dotyczącym Wójta Gminy Poświętne w sprawach gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy w Poświętnem.

§3

Do działań Komisji należy:

1. Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektów jego zmian.

2. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.

3. Opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnich programów ich sporządzania.

4. Na wniosek Wójta Komisja wydaje wydaje opinie w sprawach : innych opracowań studiallno-projektowych, interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

§4

1. Komisję każdorazowo zwołuje Wójt Gminy Poświętne zawiadomieniem najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Przewidziane do zaopatrzenia przez Komisję opracowanie powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§5

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisji członkowie komisji wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji

2. Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Komisji.

3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji reprezentują Komisję na zewnątrz.

§6

1. Tematykę i terminy posiedzeń oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala przewodniczący Komisji wspólnie z Wójtem Gminy Poświętne

2. Na posiedzeniu Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, pracownicy Urzędów oraz innych organów i instytucji.

3. W posiedzeniu Komisji biorą udział autorzy opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§7

1. Komisja jest zobowiązana do wydania opinii w ciągu 21 dni licząc od dnia posiedzenia wyznaczonego w zawiadomieniu Wójta Gminy Poświętne, o którym mowa w §4.

2. W przypadku braku możliwości wydania jednoznacznej opinii przez Komisję Przewodniczący komisji może skierować wniosek z uzasadnieniem do Wójta o zlecenie wykonania stosownych opracowań i ekspertyz.

§8

1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.

2. Komisja może odbywać posiedzenia tylko w obecności ¾ składu Komisji.

3. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większość głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie.

5. W przypadku gdy członek komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, podlega wyłączeniu prac komisji nad tym opracowaniem.

§9

1. Sporządzenie opinii, o których mowa w §3 następuje w oparciu o ustalenia na posiedzeniu Komisji.

2. Opinię podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

3. W razie zdania odrębnego, członek komisji zamieszcza je na opinii i opatruje własnoręcznym podpisem.

§10

1. Członkom Komisji na udział w każdym posiedzeniu Komisji przysługuje wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Brutto, w oparciu o umowę zlecenia.

2. Wydatki związane z działalnością Komisji, pokrywane są z budżetu Gminy, zaplanowanych na działalność w przedmiocie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 stanowi umowa oraz lista obecności.

§11

Zmiany Regulaminu mogą następować w drodze zarządzenia Wójta Gminy Poświętne.

Wójt
/ / Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 24.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry