Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 5/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 135 ust. 1 i 2 art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 (...)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 08 marca 2005 r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
i art. 135 ust. 1 i 2 art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :
§ 1

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2004 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5


Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wójt
/-/ Jan Cymerman


Metadane

Data publikacji : 23.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry