Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Uchwała Nr XI/59/08 w spr. przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2008-2015"

UCHWAŁA   XI/59/08
RADY   GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2008-2015”.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

  

§ 1. 

Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2008-2015” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 

„Strategia” stanowi podstawę przy formułowaniu założeń społeczno-gospodarczych do planowania i wykonywania budżetu gminy oraz do sporządzania planów rozwojowych i strategii branżowych.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry