Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 204 poz. 1195), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 23c cyt. wyżej ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadkach gdy:

1)     informacjapublicznanie została udostępniona w Biuletynie InformacjiPublicznejlub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

2)     wnioskodawca zamierza wykorzystywać informacjępublicznąna warunkach innych niż zostały dla tej informacjiokreślone jeżeli przygotowanie informacjiw sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Warunki ponownego wykorzystania Informacji Publicznej

 

1)      informację publiczną pozyskaną od Urzędu Gminy Poświętne użytkownik opatruje notką o źródle, czasie wytworzenia i jej pozyskania,

2)      informację publiczną pozyskaną od Urzędu Gminy Poświętne należy udostępniać innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,

3)      informacja publiczna pozyskana od Urzędu Gminy Poświętne, która została przetworzona przez użytkownika musi zawierać informację o zakresie i sposobie jej przetworzenia,

4)      Urząd Gminy Poświętne ponosi odpowiedzialność za treść przekazanej informacji publicznej. Urząd Gminy Poświętne nie ponosi odpowiedzialności za produkty
i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania Informacji Publicznejokreślone zostały Zarządzeniem  Nr 33/2012 Wójta Gminy Poświętne  z dnia  28 sierpnia 2012 r.

 

 

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 

Zgodnie z art. 23g ust. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1)      odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2)      uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

 

Zgodnie natomiast z art. 23i w. cyt. ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1)      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2)      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry