Urząd Gminy Poświętne

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Poświętnem

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2018 r. ze zm., zwanym dalej RODO), przekazuję Państwu informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Poświętne oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY POŚWIĘTNE

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Poświętne jest Wójt Gminy Poświętne. Adres siedziby: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne. Kontakt telefoniczny: (25) 752 03 80, e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej adresu e-mail: iod@ugposwietne.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Urzędu Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a) do e) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz przepisów szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Poświętne.
 1. Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. od a) do e) RODO Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 1. Zgodnie z art. 9 ust 2 lit. a) i g) RODO Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

b) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa.

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Poświętne przetwarzają dane osobowe.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i określonych w przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądana sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia usunięcia danych, żądając w zamian ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Poświętne Państwa danych osobowych, przysługuje wówczas Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane

Metadane

Data publikacji : 11.03.2024
Data modyfikacji : 11.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry