Urząd Gminy Poświętne

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne

 

 

Zarządzenie Nr 126/2009

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15.09.2009 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Poświętnem”

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

1.      Wprowadzam „Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Poświętnem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.      Procedura dotyczy pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

3.      Procedura nie ma zastosowania do pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania (z-cy wójta, skarbnika), doradców i asystentów, na zastępstwo, w odniesieniu do stanowisk obsługi, w przypadku przesunięcia pracownika na inne stanowisko w ramach Urzędu Gminy oraz w związku z reorganizacją.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Poświętne .

 

 

§ 3

 

 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne”.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik

do Zarządzenia Nr 126/09

Wójta Gminy Poświętne

 z dnia 15.09.2009r.

 

 

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W POŚWIĘTNEM

 

§ 1

Cel i zakres obowiązywania

 

1.       Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze,  w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

2.       Niniejsza procedura dotyczy naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnianych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

3.       Zasady naboru określone w Regulaminie stosuje się również do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej.

4.      Procedura nie ma zastosowania do pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru
i powołania (z-cy wójta, skarbnika), doradców i asystentów, na zastępstwo, w odniesieniu do stanowisk obsługi, w przypadku przesunięcia pracownika na inne stanowisko
w ramach Urzędu Gminy oraz w związku z reorganizacją.

 

§ 2

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej

 

1.       Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje wójt z własnej inicjatywy lub 
w oparciu o informacje przekazane przez Kierownika Referatu lub Sekretarza Gminy o wakującym stanowisku (wzór wniosku  stanowi załącznik nr 1)
,

2.       Wniosek, o którym  mowa w ust. 1, powinien być przekazany z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

3.       Kierownik Referatu lub Sekretarz Gminy zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji wójta projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy (wzór opisu stanowiska  stanowi załącznik nr 2) .

4.       Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1)      określenie celu istnienia stanowiska,

2)      podstawowy zakres obowiązków,

3)      zasady zastępstwa,

4)      wymagania kwalifikacyjne i predyspozycje psychofizyczne kandydata do pracy,

5)      koszty zatrudnienia pracownika,

6)      inne niezbędne informacje.

5.       Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy przez wójta powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko.

 

 

§ 3

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

1.         Komisję rekrutacyjną powołuje wójt.

2.         W skład komisji mogą wchodzić:

1)      wójt;

2)      sekretarz gminy ;

3)      kierownik referatu;

4)      pracownik wskazany przez wójta.

3.         Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.

 

§ 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

1.       Ogłoszenie o wolnym stanowisku umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.

2.       Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. w:

a)      prasie,

b)      urzędach pracy.

3.       Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera m.in.:

a)      nazwę i adres jednostki,

b)      określenie stanowiska,

c)       określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

e)      wskazanie wymaganych dokumentów,

f)       określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4.       Ogłoszenie winno znajdować  się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez  min. 10 dni kalendarzowych.

5.       Wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

§ 5

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

1.       Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

2.       Na dokumenty aplikacyjne składają się m.in.;

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys (CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,

c)       kopie dokumentów  poświadczających  wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie  odbytych studiów),

d)      kwestionariusz osobowy,

e)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie są),

f)       oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)      oświadczenie o stanie zdrowia.

3.       Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie, mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko
i tylko w formie pisemnej.

4.       Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną  z  wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

5.       Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

§ 6

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

 

1.       Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.       Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

3.       Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku.

4.       Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

5.       Wzór listy kandydatów spełniających wymagania formalne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

§ 7

Selekcja końcowa kandydatów

 

1.         Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna. 

2.         Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

3.         Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie  powierzonych obowiązków,

b)      posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której  ubiega się o stanowisko,

c)       obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d)      cele zawodowe kandydata.

4.         Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

5.         Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi  punkty w skali od 0 do 10.

6.         Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który
w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

§ 8

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko

 

1.       Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.       Protokół zawiera w szczególności:

a)      określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona
i  nazwiska, miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c)       informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d)      uzasadnienie danego wyboru

e)      skład komisji przeprowadzającej nabór.

3.       Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

4.       Jeżeli w okresie 3 miesięcy  od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.  

 

§ 9

Informacja o wynikach naboru

 

1.       Informację o wynikach naboru podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

2.       Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

a)      nazwę i adres jednostki

b)      określenie stanowiska,

c)       imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

d)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3.       Informację o wyniku naboru zamieszcza się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4.       Wzór informacji  o wynikach naboru na wolne stanowisko stanowi załącznik nr  6 i 7 do niniejszego regulaminu.

 

§ 10

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

1.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.       Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
i zostały umieszczone  w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

3.       Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

   

 Wójt

/-/ Jan Cymerman                                    

 

 

 

 

                            

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.06.2006
Data modyfikacji : 18.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry