Urząd Gminy Poświętne

Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy Poświętne zmieniająca uchwałę Nr IX/42/07

U C H W A Ł A  Nr  X/ 52/07

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia 18 grudnia  2007r. 

 

zmieniająca  uchwałę Nr IX/42/07 Rady Gminy  Poświętne z dnia  28 listopada 2007r.  w sprawie określenia wysokości   stawek  podatku  od nieruchomości

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)  - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale Nr IX/42/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały  otrzymuje  brzmienie: „w sprawie określenia wysokości 

    stawek   podatku od nieruchomości  oraz  zwolnień  od tego  podatku”,

2) skreśla  się  § 3 uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

                                                                                                                           § 3.

 

Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  z mocą  obowiązującą  od             1 stycznia  2008r.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            /-/ Bogusław  Ulejczyk

Metadane

Data publikacji : 24.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry