Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/finanse/podatki-i-oplaty/uchwaly/863,Uchwala-Nr-IX4307-w-sprawie-oplaty-targowej.html
2020-08-08, 02:11

Uchwała Nr IX/43/07 w sprawie opłaty targowej

 

UCHWAŁA   IX/43/07

RADY   GMINY POŚWIĘTNE

z dnia  28 listopada 2007r.

 

w sprawie  opłaty targowej

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 19  pkt 1,  lit. a,  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 47, poz.557)  – Rada  Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość dziennej   stawki  targowej :

1)  od sprzedaży z samochodów osobowych  i handlu naręcznego                    -      10 zł;

2) od sprzedaży  z samochodów ciężarowych i innych  form sprzedaży             -     20 zł. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze  inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza  się Pana  Wiesława Sknadaj.

3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej  określa się w wysokości   10% od  zainkasowanych  kwot tytułem tej opłaty.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr II/11/06  z 6 grudnia 2006 r.  w sprawie opłaty targowej.  

§ 5 

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i obowiązuje  w 2008 r.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

     /-/  Bogusław  Ulejczyk

                                    

 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony