Urząd Gminy Poświętne

Uchwała Nr IX/42/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 

UCHWAŁA  Nr  IX/42/07

RADY  GMINY POŚWIĘTNE

z  dnia  28 listopada 2007r.

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

                

                          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40  ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.)  art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 9,  poz. 84 z późn. zm.) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 47, poz.557) – Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości  zgodnie z załącznikiem  do uchwały.

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1)     budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do  300 m2 ;

2)     budynki i grunty po zlewniach mleka;

3)     budynki i grunty będące własnością OSP zajęte na działalność statutową;

4)     budynki i grunty ośrodków zdrowia;

§ 3

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa lub wpłaty na konto Urzędu Gminy.  

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

                                                                                                                           § 5

 Traci moc uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 6

1.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i obowiązuje w 2008 r.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                     /-/  Bogusław  Ulejczyk

                                                                                                                                                                                          Załącznik do uchwały Nr IX/ 42/07 

                                                                                                                                                                                      Rady Gminy  Poświętne

                                                                                                                                                                                       z dnia  28 listopada 2007r. 

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1.    od budynków mieszkalnych lub ich części -  0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2.    od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3.    od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86  zł,

4.    od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5.    od pozostałych budynków lub ich części, w tym:

           a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   –    6,37 zł   od 1 m2   powierzchni użytkowej ,   

            b) nie zajętych  na działalność o której mowa pod literą a :

    - garaże, szopy, komórki – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    - inne  5,00 zł za 1m2   powierzchni  użytkowej.                               

6.    od budowli – 2% ich wartości określonej  na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7.    od  gruntów:

      a)    związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni, 

              b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub  elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

             c)  pozostałych  , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej   statutowej działalności pożytku  publicznego przez  organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2  powierzchni.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         /-/  Bogusław  Ulejczyk  

                                                       

Metadane

Data publikacji : 30.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry