Urząd Gminy Poświętne

Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

                                                                                                        UCHWAŁA  Nr  IX/41/07

                                                          Rady Gminy  Poświętne

                                                              z  dnia 28 listopada 2007r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

                             

                     

                     Na  podstawie  art.  18  ust. 2 pkt  8, art. 40  ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 10 ust. 1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) – Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1.    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          -  500,00 zł,

b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                -   600,00 zł,

c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                      -  750,00 zł.

 

2.    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi  dwie                                      -    960,00 zł,

- o liczbie osi  trzy                                       -  1020,00 zł,

- o liczbie osi  cztery i więcej                       -  1654,00 zł.

 

3.    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton:

 - o liczbie osi  dwie                                              -  1252,00 zł,

 - o liczbie osi  trzy                                                -  1580,00 zł.

             b) równej lub wyższej niż 12  ton i  poniżej  29 ton,

              -o licznie osi  cztery i więcej                               -  1 653,68 zł,

             c) od 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej            -   2 452,80 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów:

    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                          -  750,00 zł,

    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                             -  970,00 zł,

    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                -  970,00 zł.

5.    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton:

                    -o liczbie osi  dwie                                      -  1 414,00 zł,

 -o liczbie osi  trzy  i więcej                          -  1 724,00zł.

6.    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)    nie mniej niż 12 ton i poniżej  31 ton              -       919,23 zł,

-o liczbie osi dwie                   

b)    od 31 ton                                                               -    1 930,00 zł

                  o liczbie osi dwie                                                                                  

c)    nie mniej niż 12 ton i poniżej 40 ton              -   1 724,00 zł

-o liczbie osi  trzy i więcej

              d) od  40 ton                                                                  -   2 500,00 zł

                  - o liczbie osi  trzy i więcej  

7.    od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                   -  od 7 ton i poniżej 12 ton                                    -     200,00 zł.                    

 

 8.od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton

-o liczbie osi  jedna                                          -      320,00 zł,

-o liczbie osi   dwie                                           -  1 150,00 zł,

-o liczbie osi  trzy   i więcej                            -      944,00 zł.

 

9.od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

              a) równej lub wyższej niż 12 ton:

-o liczbie osi  jedna                                     -  562,00 zł,

b)    od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi dwie                                      - 1447,84 zł,

c)    powyżej 36 ton:

- o liczbie osi  dwie                                     - 1699,87 zł,

d)    równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi  trzy  i więcej                         - 1282,00 zł.

 

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej  niż 30 miejsc                               -    600,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc             -  1200,00 zł. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych  Gminy i stanowiące ich własność, z wyjątkiem  pojazdów, o których mowa w art.8 pkt  2, 4 i 6  ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 Traci moc Uchwała Nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

                                                                                                                           § 5

        

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i obowiązuje w 2008 r.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      /-/  Bogusław  Ulejczyk

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry