Urząd Gminy Poświętne

Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA   XV/79/08

RADY  GMINY POŚWIĘTNE

z dnia   14 listopada 2008r.

 

w sprawie  opłaty targowej

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 19  pkt 1,  lit. a,  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych          ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 59, poz.531)  – Rada  Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość dziennej   stawki  targowej :

1)  od sprzedaży z samochodów osobowych  i handlu naręcznego  -  10 zł ;       

2) od sprzedaży z samochodów ciężarowych i innych  form sprzedaży     -  20 zł .                                                           

§ 2

 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze  inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza  się Pana  Wiesława Sknadaj.

3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej  określa się w wysokości 10% od  zainkasowanych  kwot tytułem tej opłaty.

 

                                                             

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr  IX/43/07  z 28 listopada 2007 r.  w sprawie opłaty targowej.

 

 

§ 5

 

1.       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i obowiązuje  w 2009 r.

 

 

Przewodniczący   Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                               /-/ Bogusław  Ulejczyk

 

Metadane

Data publikacji : 20.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry