Uchwały

Data publikacji 20.11.2008

Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 14.11.2008r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

UCHWAŁA  Nr  XV/78/08

 

RADY  GMINY POŚWIĘTNE

 

 

z  dnia  14 listopada  2008r.

 

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z

tego podatku

                

 

                          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40  ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.)  art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 121,  poz. 844 z późn. zm.) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 59, poz.531) – Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości  zgodnie z załącznikiem  do uchwały.

 

§ 2

 

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1)     budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do

     300 m2 ;

2)     budynki i grunty po zlewniach mleka;

3)     budynki i grunty będące własnością OSP zajęte na działalność statutową;

4)     budynki i grunty ośrodków zdrowia;

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4

 

 

Traci moc uchwała Nr IX/42/07 Rady Gminy w Poświętnem z dnia  28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 5

 

1.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i obowiązuje w 2009 r.

 

 

                                                                 

Przewodniczący   Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                         /-/ Bogusław  Ulejczyk

 

  

 

Data publikacji 20.11.2008

Rejestr zmian
Autor : Jan Cymerman

Osoba publikująca: Hanna Siwak
Rada Gminy

Statystyka strony: 1982 wizyt