Urząd Gminy Poświętne

Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 14.11.2008r. w sprawie określenia wysokości podatku od środkow transportowych

                                                                                            

UCHWAŁA  Nr  XV/77/08

 

Rady Gminy  Poświętne

 

 

z  dnia  14 listopada 2008r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

                             

                     

                     Na  podstawie  art.  18  ust. 2 pkt  8, art. 40  ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 10 ust. 1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1.    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          -  500,00 zł,

b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                -   600,00 zł,

c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                      -  750,00 zł.

 

2.    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi  dwie                                      -    960,00 zł,

- o liczbie osi  trzy                                       -  1020,00 zł,

- o liczbie osi  cztery i więcej                       -  1654,00 zł.

 

3.    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton:

 - o liczbie osi  dwie                                              -  1252,00 zł,

 - o liczbie osi  trzy                                                -  1580,00 zł.

             b) równej lub wyższej niż 12  ton i  poniżej  29 ton,

-o liczbie osi  cztery i więcej                              -  1 653,68 zł,

             c) od 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej                -   2 452,80 zł.

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów:

    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                          -  750,00 zł,

    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                             -  970,00 zł,

    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                -  970,00 zł.

 

5.    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton:

                    -o liczbie osi  dwie                                      -  1 414,00 zł,

 -o liczbie osi  trzy  i więcej                          -  1 724,00zł.

 

6.    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)    nie mniej niż 12 ton i poniżej  31 ton              -       919,23 zł,

-o liczbie osi dwie                   

b)    od 31 ton                                                           -    1 930,00 zł

                  o liczbie osi dwie                                                                                   

c)    nie mniej niż 12 ton i poniżej 40 ton                 -   1 724,00 zł

-o liczbie osi  trzy i więcej

              d) od  40 ton                                                            -   2 500,00 zł

                  - o liczbie osi  trzy i więcej   

7.    od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                   -  od 7 ton i poniżej 12 ton                                 -     200,00 zł.                    

 

 8.od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)    równej lub wyższej niż 12 ton

-o liczbie osi  jedna                                        -    320,00 zł,

-o liczbie osi   dwie                                         -  1150,00 zł,

-o liczbie osi  trzy   i więcej                            -      944,00 zł.

 

9.od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

              a) równej lub wyższej niż 12 ton:

-o liczbie osi  jedna                                     -  562,00 zł,

b)    od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi dwie                                      - 1447,84 zł,

c)    powyżej 36 ton:

- o liczbie osi  dwie                                     - 1699,87 zł,

d)    równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi  trzy  i więcej                         - 1282,00 zł.

 

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej  niż 30 miejsc                               -    600,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                 -  1200,00 zł.

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych  Gminy i stanowiące ich własność, z wyjątkiem  pojazdów, o których mowa w art.8 pkt  2, 4 i 6  ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr IX/41/07 z dnia  27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

                                                        § 5

        

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i obowiązuje w 2009r.

 

                                                                 

 

Przewodniczący   Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                            /-/ Bogusław  Ulejczyk

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry