Urząd Gminy Poświętne

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r.

I N F O R M A C J A

Z   W Y K O N A N I A    B U D Ż E T U    G M I N Y   P O Ś W I Ę T N E

           Z A   III   K W A R T A  Ł       2 0 0 7  r.

 

Na podstawie art. 14  pkt  1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.  zm. ) Wójt Gminy Poświętne  podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za  III kwartał 2007 r.

 

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                  10 848 318,00

Dochody budżetowe wykonane                                     8 431 335,76

 

Wydatki budżetowe planowane                                   10 428 318,00

Wydatki budżetowe wykonane                                     7 533 497,32

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                            2 504 398,00

Wykonane  dotacje z zadań zleconych                            1 755 393,99

 

Planowane wydatki z zadań zleconych                            2 504 398,00

Wykonane wydatki z zadań zleconych                            1 640 047,77

 

Zabezpieczenie w ramach dochodów

budżetowych na spłatę rat kapitałowych                           420 000,00

kredytu

Nadwyżka budżetowa                                                     897 838,44

 

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w  77,72  %

zaś wydatki w  72,24   % .

 

 

Poświętne, dnia 23.10. 2007  r.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                               /-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry