Urząd Gminy Poświętne

informacja za II kwartał 2007r

I N F O R M A C J A

Z   W Y K O N A N I A    B U D Ż E T U    G M I N Y   P O Ś W I Ę T N E

Z A   II    K W A R T A Ł   2 0 0 7 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za II kw. 2007 r.

 

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                  10 648 454,00

Dochody budżetowe wykonane                                     5 797 046,64

 

Wydatki budżetowe planowane                                   10 228 454,00

Wydatki budżetowe wykonane                                      5 407 174,92

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                           2 496 313,00

Wykonane dotacje z zadań zleconych                           1 203 223,99

 

Planowane wydatki z zadań zleconych                          2 496 313,00

Wykonane wydatki z zadań zleconych                           1 124 275,29

 

Zabezpieczenie w ramach dochodów

budżetowych na spłatę rat kapitałowych                           420 000,00

kredytu

Nadwyżka budżetowa                                                      389 871,72

 

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 54,44 %

zaś wydatki w 52,86   % .

 

 

Poświętne, dnia   24. 07. 2007 r.                                                           Wójt

                                                                                                      /-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 23.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry