Urząd Gminy Poświętne

Informacja za I kwartał 2007r.

I N F O R M A C J A

Z   W Y K O N A N I A    B U D Ż E T U    G M I N Y   P O Ś W I Ę T N E

Z A   I    K W A R T A Ł   2 0 0 7 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za I kw. 2007 r.

 

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane                                  10 577 221,00

Dochody budżetowe wykonane                                     3 155 009,07

 

Wydatki budżetowe planowane                                   10 157 221,00

Wydatki budżetowe wykonane                                      2 717 663,77

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych                            2 471 982,00

Wykonane dotacje z zadań zleconych                                631 173,00

 

Planowane wydatki z zadań zleconych                            2 471 982,00

Wykonane wydatki z zadań zleconych                               543 709,97

 

Zabezpieczenie w ramach dochodów

budżetowych na spłatę rat kapitałowych                           420 000,00

kredytu

Nadwyżka budżetowa                                                     437 345,30

 

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 29,83 %

zaś wydatki w 26,76 % .

 

 

Poświętne, dnia 26.04. 2007 r.                                                                             Wójt

                                                                                                                 /-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry