Urząd Gminy Poświętne

Inf. za 2008 r., o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publuicznych

 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  96/09
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia  28 maja 2009 r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 14 pkt 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:  
 

§ 1
 
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń informację obejmującą:
1)     wykonanie budżetu Gminy Poświętne w 2008 roku;
2)     zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4;
3)     dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego;
4)     wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji;
5)     wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2008;
6)     wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
 
 
§ 2
 
Informacje, o których mowa w §1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 28.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry