Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany w budżecie gminy na 2007r.

 
                                                                                                                                       U C H W A Ł A   Nr  IX/39/07

                                                                                   RADY  GMINY  POŚWIĘTNE

      z dnia  28 listopada 2007r.

 

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2007 r.

 

 

                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r.        Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )   – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

 

                                                        § 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2007 r.

Budżet po zmianie:

Dochody                                              11 193 811                   zał. Nr 1

w tym  z zadań zleconych                        2 545 464           

Wydatki                                               10 773 811                   zał. Nr 2

w tym  z zadań zleconych                         2 545 464             

Dokonać zmian w planie wydatków                                             zał. Nr 3                                                                

                                              

                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .         

                  

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      /-/  Bogusław Ulejczyk

 

  

Metadane

Data publikacji : 30.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry