Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Budżet Gminy na 2007 r.

U C H W A Ł A   Nr IV/ 17/06
RADY  GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 29 grudnia 2006r
 
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
 
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit . „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm. ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.   195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późn. zm. ) .           
                       
                                                                       § 1
 
  1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości   10 480 000   zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości   2 460 246   zł zgodnie z załącznikiem nr 1 a ,
b)      dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 b .
 
                                                                   § 2
   
  1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 10 060 000   zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 460 246   zł zgodnie z załącznikiem nr 2 a,
b)      wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  40  000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 b.
 
 
                                                                 § 3
 
Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 119 000    zł zgodnie z załącznikiem nr 3.                             
 
                                                                § 4
 
Z dochodów budżetu kwotę 420 000 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 4 
- na spłatę kredytów w wysokości 420 000 zł.
 
 
 
                                                              § 5
 
 
 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   60 000 zł.
 
 
                                                                § 6
 
Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 4 000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 5.
 
                                                                 § 7
 
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości 70 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 435 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
                                                                 § 8
 
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne stanowi załącznik   nr 7.
 
                                                                  § 9
 
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 8.
 
 
                                                                  § 10
 
Upoważnia się Wójta Gminy do wykonania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów.
 
                                                                  § 11
 
 
Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 300 000 zł.
                                                                        
                                                                 §   12
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
                                                                  § 13
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                          /-/ Bogusław Ulejczyk

Metadane

Data publikacji : 04.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Finansowy

Opcje strony

do góry