Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Uchwała Nr II/9/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

U C H W A Ł A    Nr II/9/06
                                                                                                          RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia   6 grudnia   2006 r.
 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje :
 
                                                        § 1
 
Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2006 r.
 
Budżet po zmianie:
Dochody                                                10 716 445    zł        zał. Nr 1
w tym z zadań zleconych                            2 358 572    zł    
Wydatki                                                  11 396 445    zł       zał. Nr 2
w tym z zadań zleconych                             2 358 572    zł  
Dokonać zmian w planie wydatków                                           zał. Nr 3                     
                                      
                                                
                                                        § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
                                                        § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .                      
                                              
 
                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                         /-/ Bogusław Ulejczyk
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak

Opcje strony

do góry