Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana budżetu z 31.03.2006r - Uchwała Nr XXII/127/06 R G Poświętne

U C H W A Ł A Nr XXII/ 127/06

                                                          RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2006 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 10308 852 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 2374 661 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 10988 852 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 2374661 zł zał. Nr 2 a

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/ 127/06 Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2006 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10305

75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10305
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych 10305
758

Różne rozliczenia17785
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17785
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa

17785

852

Pomoc społeczna

58600
85212Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

50000

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3600

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 600

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza5162
85415Pomoc materialna dla uczniów 5162

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )

5162

Ogółem91852

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 1 a

do Uchwały Nr XXII/127 /06

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2006 r.

w tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

58600
85212Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

50000

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3600

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3600

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5000

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/ 127/06

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2006 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
801Oświata i wychowanie27 490
80101

Szkoły podstawowe

27 490
4270

Zakup usług remontowych

27 490
851Ochrona zdrowia600
85149Programy polityki zdrowotnej600

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600

852Pomoc społeczna58600
85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50000

3110Świadczenia społeczne48500
4300Zakup usług pozostałych1500
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3 600

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne3600
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe5000
3110Świadczenia społeczne5 000
854Edukacyjna opieka wychowawcza5162

85415Pomoc materialna dla uczniów5162
3240Stypendia dla uczniów5162
Ogółem91852

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 2 a

do Uchwały Nr XXII/ 127 /06

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2006 r.

w tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

58600
85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50000

3110Świadczenia społeczne48500

4300Zakup usług pozostałych1500

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3 600

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne3600

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe5000
3110Świadczenia społeczne5000

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXII/127/06

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2006 r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3 4820-5/2006 zwiększono subwencję w części oświatowej o kwotę 17785 zł. oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 10305 zł. z przeznaczeniem na remonty szkół ;

· Wólka Dąbrowicka - 10000 zł.

· Zabraniec - 10000 zł.

· Turze - 7490 zł.

Na mammografię dla 20 kobiet zgodnie z proponowanym porozumieniem – 600 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/06 przyznano środki w kwocie 5162 zł z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym .

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/06 przyznano środki w kwocie 58600 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, składkę zdrowotną i zapomogi .

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Metadane

Data publikacji : 03.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry