Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt budżetu Gminy na 2008 rok

 PROJEKT

                              U C H W A Ł A Nr  ......................                                   

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia   .....................

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                                       § 1

 Dochody budżetu gminy w wysokości 11 092 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

                                                                       § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 924 291      zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

   w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1 010 000 zł zgodnie z załącznikiem 3 a.

 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

    zgodnie z załącznikiem nr 3 .

                                                                    § 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 168 000 zł   przeznacza się na

    spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .       

2. Przychody budżetu w wysokości   252 000 zł , rozchody w wysokości 420 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

                                                                  § 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   - 70 000 zł .

                                                                 § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

                                                                § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie   35 000 zł na realizację zadań określonych    w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

                                                              § 7

Dotacje podmiotowe dla :

 gminnych instytucji kultury na łączną kwotę    -          135 000 zł   

 zgodnie z załącznikiem nr 6 .

                                                            § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i          

Gospodarki   Wodnej w wysokości :

1) przychody               -          700 zł ;          

2) wydatki                   -         1 000 zł ;

    zgodnie z załącznikiem nr 7 .

                                                        § 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.             

                                                    § 10

 

Upoważnia się Wójta do :

1)      zaciągania zobowiązań :

a)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę               500 000 zł ;

2)      dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

                                                     § 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne .

                                                    § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                    § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

   

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.11.2007
Data modyfikacji : 14.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry