Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany budżetu z 30.12.2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 9 502 873 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 589 678 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 262 873 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 589 678 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 3

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

603150 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

150 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

150 000

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

603

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

603

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Nr 50/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna603150 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

150 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

150 000

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

603

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

603

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 50/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna603150 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

150 000

3110Świadczenia społeczne150 000
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

603

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne

603

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a

do Zarządzenia Nr 50/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna603150 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

150 000

3110

Świadczenia społeczne

150 000
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

603

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne603

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 50/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa750750
75412Ochotnicze straże pożarne750750
4210Zakup materiałów i wyposażenia750
4300Zakup usług pozostałych530
4410Podróże służbowe krajowe220
758Różne rozliczenia11 600
75818Rezerwy ogólne i celowe11 600
4810Rezerwy11 600
801Oświata i wychowanie62 96651 366
80101Szkoły podstawowe31 22434 569
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 020
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników12 469
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne792
4120Składki na Fundusz Pracy528
4210Zakup materiałów i wyposażenia9 695
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek868
4260Zakup energii11 775
4270Zakup usług remontowych20 855
4280Zakup usług zdrowotnych490
4300Zakup usług pozostałych4 800
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet92
4410Podróże służbowe krajowe674
4430Różne opłaty i składki1 635
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 441
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń450
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników910
4110Składki na ubezpieczenia społeczne864
4120Składki na Fundusz Pracy408
4210Zakup materiałów i wyposażenia903
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek969
4260Zakup energii3 277
4300Zakup usług pozostałych360
4410Podróże służbowe krajowe300
80110Gimnazja4 7355 429
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2 288
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1 269
4120Składki na Fundusz Pracy220
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 444
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek685
4260Zakup energii291
4300Zakup usług pozostałych170
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet167
4410Podróże służbowe krajowe180
4430Różne opłaty i składki420
80113Dowożenie uczniów do szkół25 532
4170Wynagrodzenia bezosobowe330
4300Zakup usług pozostałych25 202
80130Szkoły zawodowe360 2 927
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych620
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników176
4110Składki na ubezpieczenia społeczne218
4120Składki na Fundusz Pracy150
4210Zakup materiałów i wyposażenia30
4260Zakup energii1 050
4300Zakup usług pozostałych510
4410Podróże służbowe krajowe323
4430Różne opłaty i składki210
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli1 115
4300Zakup usług pozostałych1 115
852Pomoc społeczna920920
85219Ośrodki pomocy społecznej920920
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne30
4110Składki na ubezpieczenia społeczne10
4210Zakup materiałów i wyposażenia920
4300Zakup usług pozostałych840
4410Podróże służbowe krajowe40
Ogółem64 63664 636

Wójt

/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 50/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164, 381/2005 zwiększono plan w dz. 852 z przeznaczeniem ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 603 zł oraz zmniejszono plan na świadczenia rodzinne o kwotę 150 000 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków w dz. 754 przenosząc niewykorzystane środki na zakup mundurów z rezerwy przeniesiono na dz. 801 remont pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Poświętnem.

Dokonano zmian w dz. 852 oraz 801 przenosząc niewykorzystane środki na niezbędne w tych działach.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 30.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry