Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Uchwała Nr XX/115/05 zmiany w budżecie gminy na 2005r.

U C H W A Ł A    NR XX/115/2005

                                                                          RADY   GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2005 r.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

 

                                                        § 1

 

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.

 

Budżet po zmianie:

Dochody                                9 182 663           zał. Nr 1

w tym  z zadań zleconych         1 329 468          

Wydatki                                 8 942 663           zał. Nr 2

w tym  z zadań zleconych         1 329 468     

Dokonać zmian w planie dochodów                      zał .Nr 3

Dokonać zmian w planie wydatków                     zał. Nr 4

Przychody i rozchody                                            zał. Nr 5

Prognoza długu                                                      zał. Nr 6  

                                                        § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                        § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                           

                                                        § 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

                                                                

 

 

    Załącznik Nr  1

                                                                                                      do Uchwały Nr  XX/115/05                                                                              Rady  Gminy   Poświętne

                                                                       z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

 

 

                                                          D O C H O D Y

 

 

Dział

Rozdział

   §

                   Treść

 

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

 

 

Transport i łączność

    95 000

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

    95 000

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

    20 000

 

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację  zadań bieżących  jednostek sektora finansów publicznych

 

     75 000

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od innych jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

    

      4 000

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat  stanowiących dochody  jednostek samorządu terytorialnego  na podstawie  ustaw

 

       4 000

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

       4 000

 

 

 

 

 

Ogółem

     99 000

 

 

 

 

                                                         Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                                         /-/ Bogusław  Ulejczyk

 

 

        

 

 

 

                                                                                  Załącznik Nr 2

                                                                                  do Uchwały Nr XX/ 115/05

                                                           Rady Gminy Poświętne

                                                                                  z dnia 13  grudnia 2005 r.

                                  

 

 

 

 

                                                            W Y D A T K I

 

 

 

Dział

Rozdział

   §

              Treść

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

 

Transport i łączność

 

     95 000

   950 000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

     95 000

   950 000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

     95 000

   950 000

851

 

 

 Ochrona zdrowia

 

       4 000

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

       4 000

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

       1 820

 

      

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

            80

 

   

 

4300

Zakup usług pozostałych

       1 930

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

          170

 

 

 

 

Ogółem

      99 000

    950 000

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    /-/ Bogusław  Ulejczyk

 

 

 

                                                                                              Załącznik  Nr   3

                                                                                              do Uchwały Nr XX/115/05    

                                                                                              Rady Gminy Poświętne

                                                                                             z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

                                   Dokonać zmian w planie dochodów

 

Dział

Rozdział

 §  

                     Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

 

 

Administracja publiczna

           500

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )

           500

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

           500

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób  fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

     

      46 500

 

       51 000

 

     15 000

 

 

 

0320

Podatek rolny

 

   80 500

 

 

4270

Zakup usług remontowych

oraz nazwa zadania

 

Kredytodawca,

pożyczkodawca

 

Data

zaciągnięcia

 

 

 

 

 

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

      21  000

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

 

      21 000

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

       2 500

 

 

 

0320

Podatek rolny

       1 200

 

 

 

0330

Podatek leśny

          300

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

        1 000

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

      42 000

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

     10 000

 

 

 

0330

Podatek leśny

     10 000

 

 

 

0500

Podatek od czynności  cywilnoprawnych

       5 000

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  i opłat

       2 000

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

       2 000

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych  opłat  pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych  ustaw

      2 000

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

     30 000

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

     30 000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

     4 000

 

 

90095

 

Pozostała działalność

     4 000

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

     4 000

 

 

 

 

Ogółem

    51 000

      51 000

 

 

 

 

                                                         Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Bogusław  Ulejczyk  

 

 

                                                                                              Załącznik  Nr   4

                                                                                              do Uchwały Nr XX/115/05    

                                                                                              Rady Gminy Poświętne

                                                                                             z dnia 13  grudnia 2005 r.

 

 

                                   Dokonać zmian w planie wydatków

 

 

Dział

Rozdział

 §  

                     Treść

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

 

Transport i łączność

 

      187 000

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

      187 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

      187 000

 

710

 

 

Działalność usługowa

 

   44 000

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

   44 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

   44 000

750

 

 

Administracja publiczna

 

   80 500

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )

 

   80 500

757

 

 

Obsługa długu publicznego

 

   62 500

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

 

    62 500

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

 

    62 500

 

 

 

Ogółem

   187 000

   187 000

 

 

                                                         Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Bogusław  Ulejczyk

 

 

 

                                                                                                                           Załącznik Nr 5

                                                                                                                  do Uchwały Nr XX/115/05

                                                                                                                 Rady  Gminy Poświętne. z dnia 13  grudnia 2005 r.                                                              

                                                                              

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

 

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją

 

mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

L p

                               

 

                                           Treść

Klasyfikacja

Paragrafów

Przychodów i

rozchodów

 

 

Kwota

 1.

Planowane dochody

 

 

9 182 663

 2.

Planowane wydatki

 

 

8 942 663

 3.

Wynik  różnica między 1 i 2  (+ )

 

 

           240 000

 I

Przychody

 

 

             0

 1

Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)

 

952

             0

 2

Rozchody (spłata kredytu )

 

            992

          240 000

 

                                                                                                                                            

 

         

                                               Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                                      /-/ Bogusław  Ulejczyk

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                             


                             

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                       Załącznik  Nr  6

                                                                                                                            do Uchwały   Nr XX/115/05

                                                                                                                                                                                               Rady Gminy  Poświętne                                                       

                                                                                                                                                                                              z dnia13 grudnia 2005 r .

 

P R O G N O Z A   D Ł U G U

 

Rodzaj zadłużenia

Kwota

 zadłużenia wg

stanu na

31.12.2005

po spłatach

w 2005 r

                    Planowane kwoty  spłaty w latach

                         2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

2008

 

 

2009

Lata

nas-

tęp-

ne

 

Ogółem

z tego w kwartale

I

II

III

IV

                      1.

        2.

     3.

           4.

  5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Długotterminiwe

Kredyt

 

 

Odsetki

 

BS Mińsk-Maz

 

05.09.2001

 

 

 

  240 000

 

 

   

    20 500

 

240 000

  

 

   

   20 500

 

 60 000

 

 

 

     7 300

 

60 000

 

 

 

   5 600

 

 

60 000

 

 

 

   4 000

 

60 000

 

 

 

   3 600

 

  240 000

   

 

 

    20 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem dług

Ogółem odsetki

 

 

  240 000

    20 500

240 000

  20 500

60 000

  7 300

60 000

 5 600

 

60 000

  4 000

 60 000

   3 600

 240 000

   20 500

 

Dochody  budżetu

 

 

8 597 867

8 597 867

2 150 000

 2 150 000

2 150 000

2 147 867

8 600 000

 

 

 

 

Wskaźnik(15%) art.113

u.f.p. ( spłata )

 

 

 

 

     3,0 %

 

 

 

 

 

  3,0 %

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik (60%) art.114

u.f.p. ( dług )

 

 

 

  2,8  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy /-/Bogusław Ulejczyk

           


                                                         U Z A S A D N I E N I E

                                                              DO   UCHWAŁY  NR XX/115/05

                                                        RADY  GMINY W  POŚWIĘTNEM

                                                               dnia  13  grudnia 2005 r. 

 

 

                        Zgodnie z uchwałą  nr 1810/218/05 i 1141/201/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznane zostały dla Gminy Poświętne środki w kwocie 75 000 zł na dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacje dróg dojazdowych do pól w miejscowości relacji Poświętne – Nowy Cygów  -  40 000 zł oraz  Nowe Ręczaje – Kolno   -  35 000  zł.

W związku z likwidacją Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Wołomińskiego przekazane środki  w latach ubiegłych przez naszą gminę na w/w fundusz zostały zwrócone na konto gminy i przeznaczone na remonty dróg -  20 000 zł.

Zwiększono plan w dz. 756  o kwotę 4 000 zł z wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Nie wykorzystane środki na plan przestrzennego zagospodarowania dz. 710 remont dachu w Urzędzie Gminy dz. 750, oraz odsetki od kredytu, który nie został pobrany a był w planie 2005 r. dz. 757 przeznaczono na remont dróg.

Dokonano zmian w planach dochodów budżetowych.

W budżecie na 2005 r.  był planowany kredyt w kwocie 1 000 0000 zł na modernizację dróg gminnych oraz jego spłata 50 000 zł, kredyt ten został  przesunięty na  2006 r. w związku z  tym zmniejszono  plan wydatków w        dz. 600  o 1 000 000  zł oraz zwiększono w tym dziale plan wydatków o planowaną spłatę    w/w  kredytu tj . 50 000 zł różnicy o kwotę 950 000 zł zmniejszono plan  wydatków w dz. 600 dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 6  Prognoza Długu .

 Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 5  Przychody i rozchody, rozchody zmniejszono o 50 000 zł (planowana spłata nie pobranego kredytu ) a z przychodów wycofano kredyt w kwocie 1 000 000 zł .

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  /-/ Bogusław Ulejczyk

Metadane

Data publikacji : 13.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry