Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

zmiana budżetu z 09.12.05r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2005 Wójta Gminy Poświętne
z dnia 09 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 9 083 663 zł

w tym z zadań zleconych 1 329 468 zł

Wydatki 9 793 663 zł

w tym z zadań zleconych 1 329 468 zł

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 1

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2005Wójta Gminy Poświętne
z dnia 09 grudnia 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
750Administracja publiczna14 70014 700
75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )7 000
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych7 000
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )7 70014 700
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4 000
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 700
4110Składki na ubezpieczenia społeczne7 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 700
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 000
75412Ochotnicze straże pożarne1 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 000
758Różne rozliczenia3 000
75818Rezerwy ogólne i celowe3 000
4810Rezerwy3 000
852Pomoc społeczna2 000
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 000

3110Świadczenia społeczne2 000
926Kultura fizyczna i sport1 0001 000
92695Pozostała działalność1 0001 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 000
4300Zakup usług pozostałych1 000
Ogółem18 70018 700

Wójt

/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 43/2005 Wójta Gminy Poświętne
z dnia 09 grudnia 2005 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy w dz. 750 przenosząc nie wykorzystane środki w wynagrodzeniach oraz składkach ZUS z powodu zwolnień lekarskich przeniesiona na diety dla radnych oraz na zakup opału . Środki z rezerwy w kwocie 3 000 zł przeniesiono na zakup paliwa dla straży 1 000 zł oraz 2 000 zł dla pomocy społecznej na zapomogę związaną z klęską żywiołową ( pożar ).

Dokonano również zmian w dziale 926 przenosząc nie wykorzystane środki w usługach na zakup strojów sportowych .

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry