Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana w budżecie z 15.11.2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 9 083 663 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 329 468 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 793 663 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 329 468 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 3

w tym w zadaniach zleconych zał. Nr 3 a

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna10 415
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 415
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10 415

854Edukacyjna opieka wychowawcza9 212
85415Pomoc materialna dla uczniów9 212
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin9 212
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego5 000
92116Biblioteki5 000
2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5 000

Ogółem24 627

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Nr 40/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna10 415
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 415

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10 415

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna10 415
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 415

3110Świadczenia społeczne10 415
854Edukacyjna opieka wychowawcza9 212
85415Pomoc materialna dla uczniów9 212
3240Stypendia dla uczniów9 212
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego5 000
92116Biblioteki5 000
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 000

Ogółem24 627

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a

do Zarządzenia Nr 40/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

10 415
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 415

3110

Świadczenia społeczne

10 415

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 40/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa154154
75107Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej154154
4210Zakup materiałów i wyposażenia154
4300Zakup usług pozostałych100
4410Podróże służbowe krajowe54
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 000
75412Ochotnicze straże pożarne3 000
4300Zakup usług pozostałych3 000
758Różne rozliczenia3 000
75818Rezerwy ogólne i celowe3 000
4810Rezerwy3 000
801Oświata i wychowanie22 71022 710
80101Szkoły podstawowe17 8303 420
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń2 090
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 670
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne990
4110Składki na ubezpieczenia społeczne900
4120Składki na Fundusz Pracy430
4210Zakup materiałów i wyposażenia5 000
4260Zakup energii1 000
4280Zakup usług zdrowotnych2 370
4300Zakup usług pozostałych6 700
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet100
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 550
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń2 150
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2 050
4110Składki na ubezpieczenia społeczne2 100
4120Składki na Fundusz Pracy250
80110Gimnazja7008 500
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń3 000
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne450
4110Składki na ubezpieczenia społeczne50
4120Składki na Fundusz Pracy200
4300Zakup usług pozostałych4 000
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet1 500
80113Dowożenie uczniów do szkół3 250
4170Wynagrodzenia bezosobowe3 250
80130Szkoły zawodowe4 180990
3020Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń20
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników600
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne840
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120Składki na Fundusz Pracy150
4280Zakup usług zdrowotnych60
852Pomoc społeczna6 6086 608
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 039

5 039

3110Świadczenia społeczne4 673
4110Składki na ubezpieczenia społeczne4 673
4300Zakup usług pozostałych366
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych366
85202Domy pomocy społecznej 1 569
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 569
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe1 569
3110 Świadczenia społeczne

 

1 569
Ogółem32 47232 472

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3 a

Do Zarządzenia Nr /2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

w tym w wydatkach z zadań zleconych

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa154154
75107Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej154154
4210Zakup materiałów i wyposażenia154
4300Zakup usług pozostałych100
4410Podróże służbowe krajowe54
852Pomoc społeczna50395 039
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 039

5 039

3110Świadczenia społeczne4 673
4110Składki na ubezpieczenia społeczne4 673
4300Zakup usług pozostałych366
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych366
Ogółem5 1935 193

Wójt
/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 40 /2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2005 r.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176,122/05 zwiększono środki o kwotę 9 212 zł w dz. 854 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz środki na uzupełnienie niedoboru na wypłatę zasiłków stałych w dz. 852 o kwotę 10 415 zł.

W związku z porozumieniem Nr 5862 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury z przeznaczeniem na rozwój bibliotek oraz poprawę jakości i dostępów zbiorów (zakup książek ) 5 000 zł

Dokonano zmian w budżecie gminy w dz. 801, 852, 751 oraz przeniesiono środki z rezerwy w kwocie 3 000 zł na remont samochodu strażackiego w OSP Turze .

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 15.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry