Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana w budżecie z 25.10.2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 39/2005
Wójta Gminy   Poświętne
z dnia 25 października 2005 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.
                                                             
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )                             
oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.   Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :
 
                                                        § 1.
 
Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
Budżet po zmianie:
 
Dochody                                           9 059 036     zł      zał. Nr 1     
w tym z zadań zleconych                             1 319 053     zł       zał. Nr 1 a 
Wydatki                                            9 769 036     zł      zał. Nr 2    
w tym z zadań zleconych                             1 319 053     zł      zał. Nr 2 a
Dokonać zmian w planie wydatków                                zał. Nr 3
 
 
 
                                                        § 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .
                                                        § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                        § 4.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
               Wójt
    
/-/ Jan Cymerman                                                            
                                                                                
                                                                     
                                                                                                                                                                               
                                                                    Załącznik Nr 1
                                                                  do Zarządzenia Nr 39/2005
                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                  z dnia 25 października 2005 r.
 
                                               D O C H O D Y
 

Dział
Rozdział
 §
            Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
      9 495
 
 
75107
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      9 495
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących   z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
      9 495
 
852
 
 
Pomoc społeczna
   280 000
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
   280 000
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
    280 000
 
 
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
         2 153
 
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
         2 153
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
         2 153
 
 
 
 
Ogółem
     291 648
 

 
                      Wójt
            /-/ Jan Cymerman                                                                
                            
                                                                      
                                        
Załącznik Nr 1 a
                                                                  do Zarządzenia Nr 39/2005
                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                  z dnia 25 października 2005 r.
 
 
                        W tym dochody z zadań zleconych
 
 

Dział
Rozdział
 §
            Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
     9 495
 
 
75107
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
     9 495
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
      9 495
 
852
 
 
Pomoc społeczna
   280 000
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
   280 000
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
    280 000
 
 
 
 
Ogółem
    289 495
 

 
                                                                                             
                                                                                   
            Wójt
/-/ Jan Cymerman                                                                
                                                                               
 
                                                                               
                                                  
 
                                                                                  Załącznik Nr 2
                                                                  do Zarządzenia Nr 39/2005
                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                  z dnia 25 października 2005 r.
 
 
                                         W Y D A T K I
 
 

Dział
Rozdział
 §
             Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
     9 495
 
 
75107
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
     9 495
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
     6 900
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
     1 895
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
       700
 
852
 
 
Pomoc społeczna
 280 000
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
   280 000
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
   271 600
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
       3 000
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
       4 900
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
          500
 
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
       2 153
 
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
       2 153
 
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
       2 153
 
 
 
 
Ogółem
   291 648
 

 
           Wójt
 
/-/ Jan Cymerman                                                                
                                                                                       
                                                                        
                                                                                   Załącznik Nr 2 a
                                                                  do Zarządzenia Nr 39/2005
                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                  z dnia25 października 2005 r.
 
 
                      W tym wydatki z zadań zleconych
 
 
 
 

Dział
Rozdział
 §
             Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
      9 495
 
 
75107
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      9 495
 
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
      6 900
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
      1 895
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
         700
 
852
 
 
Pomoc społeczna
   280 000
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
   280 000
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
   271 600
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
       3 000
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
       4 900
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
          500
 
 
 
 
Ogółem
   289 495
 

 
                                                                            
                                                                                       
       Wójt
/-/ Jan Cymerman                                                                
                          

 

        
 
 
                                                                   Załącznik Nr 3 
                                                                                  Do Zarządzenia Nr 39/2005
                                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                                  z dnia 25 października 2005 r.
 
 
 
                                   Dokonać zmian w planie wydatków
 
 
 
 

Dział
Rozdział
 §
           Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
750
 
 
Administracja publiczna
        500
         500
 
75022
 
Rady gmin
        500
         500
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
      500
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
 
       300
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
 
       200
801
 
 
Oświata i wychowanie
    69 100
   69 100
 
80101
 
Szkoły podstawowe
    32 564  
   53 000
 
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 
   17 000
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
   34 700
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
       4 032
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
 
     1 274
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
     20 000
 
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
 
          26
 
 
4260
Zakup energii
       4 158
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
          274
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
       2 900
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
       1 200
 
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
       2 436
     7 600
 
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
          800
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
      7 600
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
       1 210
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
          100
 
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
          326
 
 
80110
 
Gimnazja
     19 100
      3 000
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
     15 500
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
       1 000
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
          600
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
      2 000
 
 
 
4260
Zakup energii
  
     3 000
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
    13 000
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
      3 000
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
    10 000
 
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
      2 000
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
      2 000
 
 
80130
 
Szkoły zawodowe
 
     5 500
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
     2 500
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
 
     2 000
 
 
4260
Zakup energii
 
     1 000
851
 
 
Ochrona zdrowia
    2 900
       2 900
 
85121
 
Lecznictwo ambulatoryjne
    1 600
       1 600
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
       300
      
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
         50
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
       1 600
 
 
4260
Zakup energii
    1 250
 
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
      1 300
       1 300
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
       1 300
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
      1 300
 
 
 
 
Ogółem
    72 500
     72 500

 
         Wójt
/-/ Jan Cymerman                                                                
                                                                  
                                                                                 
                                                                                                                
 
                                          U Z A S A D N I E N I E
                                       do Zarządzenia Nr 39/2005
                                          Wójta Gminy Poświętne
                                         z dnia 25 października 2005 r.
 
 
 
 
                      Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-680/20 i 22/05 przyznano dotację celową na wybory zarządzone na dzień 23 października 2005 r .
 
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143/05 zwiększono środki o kwotę        2 153   zł w dz. 854 na pomoc materialną dla uczniów oraz decyzją nr 109/05 o kwotę 280 000 zł na świadczenia rodzinne.
Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, 750, 851 .                                                            
                                                                 
       Wójt
/-/ Jan Cymerman                                                                
                          

 

                                                                          
                                                                          
                                                                              
                                                                 
                                                                 
                                              
                                                       
                                                       
                                                       
 
 
 
                                                                          
                                                                                             

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.10.2005
Data modyfikacji : 15.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry