Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany w budżecie z 10.10.05r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 8 767 388 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 029 558 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 477 388 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 029 558 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 3

w tym w wydatkach zleconych zał. Nr 3 a

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 300

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 300
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6 300

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 300

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej6 300
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6 300

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 300

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej6 300
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 300

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 300

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

6 300

3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 300

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

338

338

75108Wybory do Sejmu i Senatu 338338
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych300
4210Zakup materiałów i wyposażenia256
4300Zakup usług pozostałych82
4410Podróże służbowe krajowe38
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa8 000
75412Ochotnicze straże pożarne8 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia6 000
4300Zakup usług pozostałych2 000
758Różne rozliczenia8 000
75818Rezerwy ogólne i celowe8 000
4810Rezerwy8 000
852Pomoc społeczna8 7308 730
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 730

8 730

3110Świadczenia społeczne8 730
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4 420
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 940
4120Składki na Fundusz Pracy292
4210Zakup materiałów i wyposażenia600
4300Zakup usług pozostałych2 478
Ogółem17 06817 068

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3 a

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

W tym w wydatkach z zadań zleconych

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

338

338

75108Wybory do Sejmu i Senatu338338
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych300
4210Zakup materiałów i wyposażenia 256
4300Zakup usług pozostałych82
4410Podróże służbowe krajowe38
852Pomoc społeczna8 7308 730
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 730

8 730

3110Świadczenia społeczne8 730
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4 420
4110Składki na ubezpieczenia społeczne940
4120Składki na Fundusz Pracy292
4210Zakup materiałów i wyposażenia600
4300Zakup usług pozostałych2 478
Ogółem9 0689 068

Wójt

/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 października 2005 r.

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-680/17/05 przyznano dotację na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na wybory zarządzone na dzień 9 października 2005 r..

Dokonano zmian w planie wydatków przenosząc środki w kwocie 8 000 zł z rezerwy na paliwo dla straży oraz remont samochodu strażackiego w Poświętnem, oraz przenosząc środki w zadaniach zleconych działu 751 i 852.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry