Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany w budżecie a z 01.08.2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2005

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 01 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 8 729 120 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł

Wydatki 9 439 120 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł

Dokonać zmian w budżecie zał. Nr 3

w tym z zadań zleconych zał. Nr 3a

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                                                Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 01 sierpnia 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
801Oświata i wychowanie7 073
80101Szkoły podstawowe353
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )

353

80195Pozostała działalność6 720
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 720

                                                                                                                                   Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr17/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 01 sierpnia 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
801Oświata i wychowanie7 073
80101Szkoły podstawowe353
3240Stypendia dla uczniów353
80195Pozostała działalność6 720
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 720

                                                                                                                                   Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 01 sierpnia 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 0002 000
75412Ochotnicze straże pożarne2 0002 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4300Zakup usług pozostałych2 000
758Różne rozliczenia20 000
75818Rezerwy ogólne i celowe20 000
4810Rezerwy20 000
801Oświata i wychowanie110 60090 600
80101Szkoły podstawowe64 00038 700
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń2 500
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników28 500
4110Składki na ubezpieczenia społeczne46 500
4120Składki na Fundusz Pracy5 500
4210Zakup materiałów i wyposażenia10 000
4240Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1 200
4260Zakup energii5 000
4300Zakup usług pozostałych3 500

80110Gimnazja37 000 38 000
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń6 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników30 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne27 000
4120Składki na Fundusz Pracy2 000
4260Zakup energii7 000
4300Zakup usług pozostałych3 000
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 9007 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne2 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia2 700
4240Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek200
4260Zakup energii2 600
4300Zakup usług pozostałych400
80130Szkoły zawodowe3 7006 900
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 900
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne400
4120Składki na Fundusz Pracy800
4260Zakup energii2 500
852Pomoc społeczna733733
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego367367
4300Zakup usług pozostałych367
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych367
85219Ośrodki pomocy społecznej366366
4300Zakup usług pozostałych366
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych366
Ogółem113 333113 333

                                                                                                                                 Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3 a

Do Zarządzenia Nr 17/2005
Wójta Gminy Poświętne
Z dnia 01 sierpnia 2005 r.

W tym w wydatkach z zadań zleconych

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

367367
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

367

367

4300Zakup usług pozostałych367
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych367

                                                                                                                             Wójt

/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 17/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 01 sierpnia 2005 r.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70 i 72 /05 zwiększono plan dotacji w dz. 801 o kwotę 7 073 zł z przeznaczeniem na wyprawkę dla pierwszoklasistów oraz uczniów ZSZ w celu przyuczania ich do wykonania określonej pracy .

Dokonano zmian w obrębie działu 754, 801, 852 , przenosząc nie wykorzystane środki na niezbędne w tych działach .

Środki z rezerwy budżetowej w kwocie 20 000 zł przeznaczono na ZUS w szkołach podstawowych .

                                                                                                                                        Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 01.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry