Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany w budżecie z 23.09.2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 31/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 8 741 904 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 018 434 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 451 904 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 018 434 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w budżecie zał. Nr 3

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                                                Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 września 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 380

75108Wybory do Sejmu i Senatu7 380
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7 380

                                                                                                                                 Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Nr 31/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 września 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 380

75108Wybory do Sejmu i Senatu7 380
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7 380

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31 /2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 września 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 380

75108Wybory do Sejmu i Senatu7 380
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych5 630
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 750

                                                                                                                                  Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a
do Zarządzenia Nr 31 /2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 września 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 380

75108Wybory do Sejmu i Senatu7 380
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych5 630
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 750

                                                                                                                                   Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 września 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
758

Różne rozliczenia

7 000
75818Rezerwy ogólne i celowe7 000
4810Rezerwy7 000
801Oświata i wychowanie5 9355 935
80101Szkoły podstawowe5 000
4270Zakup usług remontowych5 000
80130Szkoły zawodowe9355 935
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń300
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5 935
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych635
851Ochrona zdrowia7 600600
85121Lecznictwo ambulatoryjne7 000
4270Zakup usług remontowych7 000
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi600600
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych600
4300Zakup usług pozostałych600
Ogółem13 53513 535

                                                                                                                                  Wójt

/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 31/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 września 2005 r.

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-580/18/05 przyznano dotację celową na przygotowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy przenosząc środki z rezerwy budżetowej w kwocie 7 000 zł na : remont Ośrodka Zdrowia w Poświętnem oraz dokonano zmian w dz. 801 przenosząc środki z ZSZ na szkoły podstawowe .

                                                                                                                                  Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry