Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

zmiany w budżecie gminy z 06.09.2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 06 września 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 8 734 524 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 011 054 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 444 524 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 011 054 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w budżecie zał. Nr 3

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 06 września 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

5 404

75108Wybory do Sejmu i Senatu5 404
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 404

Wójt
/-/ Jan Cymerman


Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Nr 29/2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 06 września 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

5 404

75108Wybory do Sejmu i Senatu5 404
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 404

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29 /2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 06 września 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 404

75108Wybory do Sejmu i Senatu5 404
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych2 350
4210Zakup materiałów i wyposażenia562
4300Zakup usług pozostałych2 192
4410Podróże służbowe krajowe300

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a

do Zarządzenia Nr 29 /2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 06 września 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 404

75108Wybory do Sejmu i Senatu5 404
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych2 350
4210Zakup materiałów i wyposażenia562
4300Zakup usług pozostałych2 192
4410Podróże służbowe krajowe300

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 29/2005 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 06 września 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
758

Różne rozliczenia

5 000
75818Rezerwy ogólne i celowe5 000
4810Rezerwy5 000
801Oświata i wychowanie12 500
80101Szkoły podstawowe5 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne7 500
4270Zakup usług remontowych5 000
80130Szkoły zawodowe7 500
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych4 000
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 500
Ogółem12 50012 500

Wójt

/-/ Jan Cymerman

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 29/2005

z dnia 06 września 2005 r.

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-580/12/05 przyznano dotację celową na przygotowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy przenosząc środki z rezerwy budżetowej w kwocie 5 000 zł na : remont szkoły w Międzylesiu 5 000 zł oraz dokonano zmian w dz. 801 przenosząc środki ze szkół podstawowych na ZSZ .

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 30.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry