Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany w budżecie na 2005r. -28.02.05

U C H W A Ł A Nr XVI /94 /2005 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje : § 1 Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r. Budżet po zmianie: Dochody 8 (...)

U C H W A Ł A Nr XVI /94 /2005
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1
Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:
Dochody 8 484 611 zł zał. Nr 1
w tym z zadań zleconych 928 650 zł
Wydatki 9 194 611 zł zał. Nr 2
w tym z zadań zleconych 928 650 zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/94/ 2005 Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 lutego 2005 r.

D O C H O D Y

Dział Rozdział § Treść

Zwiększenia Zmniejszenia
758
Różne rozliczenia 161 256

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 161 256

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 161 256
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/94/ 2005 Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 lutego 2005 r.

W Y D A T K I


Dział Rozdział § Treść
Zwiększenia Zmniejszenia
801 Oświata i wychowanie
161 256
80101 Szkoły podstawowe
92 656
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 156
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500
4300 Zakup usług pozostałych 17 000
80104 Przedszkola
1 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000
80110 Gimnazja
42 600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000
4300 Zakup usług pozostałych 14 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół
20 000
4300 Zakup usług pozostałych 20 000
80130 Szkoły zawodowe
3 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500
4300 Zakup usług pozostałych 1 500
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 000

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XVI/94/2005
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia 28 lutego 2005 r.

Zmiany powyższe naniesiono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr. ST 3 – 4820-3/2005 które wpłynęło dnia 11. 01. 2005 r. na podstawie, którego zmniejszono subwencję oświatową o kwotę
161 256 zł.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry