Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

i art. 135 ust. 1 i 2 art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/170/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za I półrocze 2005 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

I N F O R M A C J AZ WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓŁROCZE 2005 r. ___________________________________________________________

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 8 722 047

Dochody budżetowe wykonane 4 743 389

Wydatki budżetowe planowane 9 432 047 Wydatki budżetowe wykonane 4 503 937

W tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 1 005 650

Wykonane dotacje z zadań zleconych 519 129

Planowane wydatki z zadań zleconych 1 005 650 Wykonane wydatki z zadań zleconych 509 214

Różnica pomiędzy kwotą planowanych

wydatków a kwotą planowanych dochodów

stanowi deficyt budżetowy - 710 000

Nadwyżka budżetowa 239 452

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 54,38 % zaś

wydatki w 47,75 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA I półrocze 2005 r

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2005 r.

w zł

Wykonanie

%

700Gospodarka mieszkaniowa27 00012 71347
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami27 00012 71347
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

27 000

12 716

47

750Administracja publiczna129 750101 25178
75011Urzędy Wojewódzkie61 26032 71153
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami60 75032 71154
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

510

0

0

75023Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)68 49068 540100
0690Wpływy z różnych opłat490540
0970Wpływy z różnych dochodów68 00068 000100
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 00050050
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 00050050
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 000 50050
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa22 40017 40078
75412Ochotnicze straże pożarne22 00017 00077
0970Wpływy z różnych dochodów22 00017 00077
75414Obrona cywilna 400400100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

400

400

100

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 862 175

864 240

46

75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych47 00010 76223
0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej47 00010 69123
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 710
75615Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

577 600

269 219

47

0310Podatek od nieruchomości575 000265 66246
0320Podatek rolny 6001 171195
0330Podatek leśny2 0001 16658
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych04500
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0 7700
75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych294 400186 43763
0310Podatek od nieruchomości85 00059 14070
0320Podatek rolny84 40054 35364
0330Podatek leśny38 00027 31772
0340Podatek od środków transportowych22 00011 31551
0360Podatek od spadków i darowizn12 0001 47512
0370Podatek od posiadania psów0600
0430Wpływy z opłaty targowej3 0001 07036
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych50 00030 98262
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat07250
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw57 60033 54758
0410Wpływy z opłaty skarbowej15 0007 16348
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu40 00024 06960
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 6002 25087
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0650
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa885 575 364 27541
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych850 575363 96343
0020Podatek dochodowy od osób prawnych 35 0003121
758

Różne rozliczenia

5 497 1633 111 37057
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego3 144 1631 934 87262
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa3 144 1631934 87262
75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2 353 0001 176 49850
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa2 353 0001 176 49850
801

Oświata i wychowanie

21 08121 081100
80101Szkoły podstawowe21 08121 081100
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

1 411

1 411

100

2033Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin19 67019 670100
852Pomoc społeczna1 060 173559 64153
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 873 000450 00052
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

873 000

450 000

51

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500

3 132

57

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 500

3 132

57

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe85 00041 90649
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

65 000

32 386

50

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

20 000

9 52048
85219Ośrodki pomocy społecznej65 00036 47056
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin65 00036 47056
85295Pozostała działalność31 67328 13389
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin31 67328 13389
854Edukacyjna opieka wychowawcza21 30512 78460
85415Pomoc materialna dla uczniów21 30512 78460
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin21 30512 78460
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska80 00042 40953
90095Pozostała działalność80 00042 40953
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80 000

42 409

53

OGÓŁEM8 722 0474 743 38954

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DziałRozdział§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

750Administracja publiczna60 75032 71154
75011Urzędy Wojewódzkie60 75032 71154
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

60 750

32 711

54

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 00050050
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 00050050
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 000

500

50

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400400100
75414Obrona cywilna400400100
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

400

400

100

852Pomoc społeczna943 500485 51851
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego873 000450 00052
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

873 000

450 000

52

85213Składki i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500

3 132

57

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 500

3 132

57

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe65 00032 38650
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

65 000

32 386

50

OGÓŁEM1 005 650519 129 52

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

40 000

24 069

60

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

40 000

24 069

60

0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu40 000

24 069

60

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

750Administracja publiczna60 75032 71154
75011Urzędy wojewódzkie60 75032 71154
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników51 50027 60854
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 9004 90055
4120 Składki na Fundusz Pracy35020358
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 000 00
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 00000
4300Zakup usług pozostałych1 0000 0
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa40037093
75414Obrona cywilna40037093
4300Zakup usług pozostałych40037093
852Pomoc społeczna943 500476 13350
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego873 000441 32251
3110Świadczenia społeczne845 540429 92151
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników11 6954 79041
4110Składki na ubezpieczenia społeczne11 8003 55630
4120Składki na Fundusz Pracy24511748
4210Zakup materiałów i wyposażenia75041155
4300Zakup usług pozostałych1 7371 737100
4410Podróże służbowe krajowe5005711
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych733733100
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500

3 132

57

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne5 5003 13257
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe65 00031 67949
3110Świadczenia społeczne65 00031 67949
OGÓŁEM1 005 650509 21451

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

010Rolnictwo i łowiectwo1 70074644
01030Izby Rolnicze1 70074644
2850Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 700

746

44

600Transport i łączność1 600 000413 55326
60016Drogi publiczne gminne1 600 000413 55326
4270Zakup usług remontowych1 600 000413 55326
710Działalność usługowa80 00018 00023
71004Plany zagospodarowania przestrzennego80 00018 00023
4300Zakup usług pozostałych80 00018 00023
750Administracja publiczna1 543 044792 60151
75011Urzędy wojewódzkie60 75032 71154
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników51 50027 60854
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 9004 90055
4120Składki na Fundusz Pracy35020358
75022Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)56 50029 53952
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych51 00027 24053
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 0002 29957
4300Zakup usług pozostałych1 30000
4410Podróże służbowe krajowe20000
75023Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu )1 405 794718 64951
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników790 000392 51250
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne63 00058 27192
4110Składki na ubezpieczenia społeczne142 59470 61950
4120Składki na Fundusz Pracy21 00010 53550
4210Zakup materiałów i wyposażenia57 00032 71957
4260Zakup energii11 6005 36646
4270Zakup usług remontowych147 00056 89139
4300Zakup usług pozostałych140 00065 91647
4410Podróże służbowe krajowe13 0005 52242

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych14 60014 29898
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 0006 000 100
75095Pozostała działalność20 00011 70259
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych7 0002 45035
4300Zakup usług pozostałych13 0009 25271
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 00000
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 00000
4300Zakup usług pozostałych1 00000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa87 00029 52034
75412Ochotnicze straże pożarne 86 60029 15034
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych15 0007 50050
4210Zakup materiałów i wyposażenia 37 00010 84829
4300Zakup usług pozostałych8 0006 70184
4410Podróże służbowe krajowe30000
4430Różne opłaty i składki4 3004 10195
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych22 00000
75414Obrona cywilna40037093
4300Zakup usług pozostałych40037093
756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

23 000

13 248

58

75647Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

23 000

13 24858
4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne23 00013 24858
757Obsługa długu publicznego83 00012 88716
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego83 00012 88716
8070Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów83 00012 88716
758Różne rozliczenia60 00000
75818Rezerwy ogólne i celowe60 00000
4810Rezerwy60 00000
801Oświata i wychowanie4 079 8252 245 51255
80101Szkoły podstawowe2 780 6001 537 00555
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń154 18378 09251
3240Stypendia dla uczniów1 41100
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 786 813886 14550
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne135 225135 222100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne303 711186 12861
4120Składki na Fundusz Pracy52 72825 34848
4210Zakup materiałów i wyposażenia71 30054 67677
4213Zakup materiałów i wyposażenia2 9802 980100
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek6 3002 08533
4260Zakup energii( elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody )44 50033 41075
4270Zakup usług remontowych51 80031 72361
4273Zakup usług remontowych16 69016 690100
4280Zakup usług zdrowotnych3005017
4300Zakup usług pozostałych30 78015 62551
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2 6001 38153
4410Podróże służbowe krajowe3 8002 65070
4430Różne opłaty i składki2 00000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych113 47964 80057
80110Gimnazja839 840452 52154
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń48 20421 22744
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników543 298256 43947
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne45 76742 54493
4110Składki na ubezpieczenia społeczne82 63656 39868
`4120Składki na Fundusz Pracy16 2387 68047
4210Zakup materiałów i wyposażenia34 00024 44872
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 0002 78770
4260Zakup energii11 0009 18083
4280Zakup usług zdrowotnych30000
4300Zakup usług pozostałych12 3007 89664
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2 50083233
4410Podróże służbowe krajowe1 00057057
4430Różne opłaty i składki1 00000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych37 59722 52060
80113Dowożenie uczniów do szkół107 60070 49166
4170Wynagrodzenia bezosobowe3 4002 15964
4300Zakup usług pozostałych104 20068 33266
80130Szkoły Zawodowe118 08872 54761
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń4 3363 04270
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6 9003 08045
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników66 38435 87554
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne8 9738 52095
4110Składki na ubezpieczenia społeczne14 7378 34857
4120Składki na Fundusz Pracy1 02495593
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 5001 02668
4260Zakup energii8 0007 93699
4300Zakup usług pozostałych1 50075150

4410Podróże służbowe krajowe500143
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 2343 00071
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych212 797100 81847
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń14 3285 99542
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników126 99850 33140
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne9 9259 925100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne27 32211 48242
4120Składki na Fundusz Pracy3 7211 56442
4210Zakup materiałów i wyposażenia11 2006 71360
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1 30033426
4260Zakup energii6 0003 80463
4300Zakup usług pozostałych92049053
4410Podróże służbowe krajowe30000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10 78310 18094
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli3 0002 53084
4300Zakup usług pozostałych3 0002 53084
80195Pozostała działalność17 9009 60054
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych17 9009 60054
851Ochrona zdrowia166 50089 70054
85121Lecznictwo ambulatoryjne125 90067 40954
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników46 00031 57669
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 5003 41197
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 4006 228 74
4120Składki na Fundusz Pracy1 20088674
4210Zakup materiałów i wyposażenia30 00011 30238
4260Zakup energii8 1005 02762
4270Zakup usług remontowych20 0003 38617
4300Zakup usług pozostałych6 0003 02750
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 7002 56695
85149Programy polityki zdrowotnej600600100
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego600600100
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi40 00021 69154
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych12 8006 12048
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 0005 18074
4300Zakup usług pozostałych20 00010 26951
4410Podróże służbowe krajowe20012261
852 Pomoc społeczna1 230 173634 51752
85202Domy pomocy społecznej 14 4007 00649
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14 4007 00649
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego873 000441 32251
3110Świadczenia społeczne845 540429 92151
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników11 6954 79041
4110Składki na ubezpieczenia społeczne11 8003 55630
4120Składki na Fundusz Pracy24511748
4210Zakup materiałów i wyposażenia75041155
4300Zakup usług pozostałych1 7371 737100
4410Podróże służbowe krajowe5005711
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733733100
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne5 5003 13257
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne5 5003 132`57
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103 60046 00144
3110Świadczenia społeczne103 60046 00144
85219Ośrodki pomocy społecznej177 000100 52857
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników126 00066 56753
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne11 61011 579100
4110Składki na ubezpieczenia społeczne25 22014 20256
4120Składki na Fundusz Pracy3 2301 91559
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 66550230
4300Zakup usług pozostałych3 4412 04559
4410Podróże służbowe krajowe4 0002 25156
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1 8341 46780
85295Pozostała działalność56 67336 52864
3110Świadczenia społeczne46 54030 52766
4210Zakup materiałów i wyposażenia10 1336 00159
854Edukacyjna opieka wychowawcza21 30500
85415Pomoc materialna dla uczniów21 30500
3240Stypendia dla uczniów21 30500
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska337 000182 48954
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg167 00096 04058
4260Zakup energii120 00070 57859
4300Zakup usług pozostałych47 00025 46254
90095Pozostała działalność170 00086 44951
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 0003 80154
4300Zakup usług pozostałych163 00082 64851
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego110 00070 00064
92116Biblioteki110 00070 00064
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury110 00070 00064
926Kultura fizyczna i sport8 5001 16414
92695Pozostała działalność8 5001 16414
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 5001 16416
4300Zakup usług pozostałych1 00000
OGÓŁEM9 432 0474 503 93748

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2005 r. w zł

Wykonanie

%

851

Ochrona zdrowia

40 00021 69154
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi40 00021 69154
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych12 8006 12048
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 0005 18074
4300Zakup usług pozostałych20 00010 26951
4410Podróże służbowe krajowe20012261

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ

I GOSPODARKI WODNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

L. p

Wyszczególnienie

Kwota

w zł

Wykonanie

%

1Stan Funduszu na początek roku2 7012 701100

2

Przychody

_________________________________________________

Dz. 900 roz.90011 § 2960

Przelewy od wojewodów i wojewódzkich

Inspektorów ochrony środowiska

Dz. 900 roz. 90011 § 0690

Wpływy z różnych opłat opłaty za wycięcie drzew )

4 000

_______

3 000

1 000

1 169

335

108

29

11

11

3

Wydatki

__________________________________________________

Dz.900 roz.90011 § 4210

Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,

zadrzewień i zakrzewień

Dz. 900 roz. 90011 § 4300

Opłaty za zanieczyszczenie powietrza

4 000 ______

500

3 500

1 371

___________

0

1 371

34

____

0

39

4Stan na koniec roku sprawozdawczego- 1 7730

Wójt

/-/ Jan Cymerman

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w I półroczu 2005 r.

1. Budowa hali sportowej w Poświętnem.

- Saldo środków na koncie z 2002 r. 60 000 zł

2. Budowa drogi Kolno – Kielczykowizna – Wola Ręczajska

- Saldo środków na koncie - 60 zł

3. Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy plan - 6 000 zł

- saldo środków na koncie na dzień 01. 01. 2005 r. - 176 zł

- zakupiono zestaw komputerowy o wartości - 6 063 zł

4. Wydatki inwestycyjne OSP – Zabraniec - plan 22 000 zł

środki są planowane na zakup samochodu strażackiego

w I półroczu nie poniesiono wydatków .

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

Dochody za I półrocze 2005 r. zostały wykonane w stosunku do planu w

54,38 % zaś wydatki w 47,75 % w poszczególnych działach kształtują się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 44 % są to wpływy gmin na rzecz izb rolniczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w 53 %, w tym dochody za wieczyste użytkowanie działek oraz czynsze dzierżawne . Wydatki w tym dziale wykonano w 54 % z tego na oświetlenie ulic i konserwację w 58 % natomiast wydatki i decyzje na budowę i wywozem nieczystości stałych w 51 % .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały wykonane w 78 % , jest to dotacja na obronę cywilną – wykonanie 100 % oraz wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wykonanie 74 %.

Wydatki ogólne wykonano zaledwie w 34 % były one przeznaczone na ryczałty dla konserwatorów samochodów oraz wydatki rzeczowe O.S.P. a także wydatki na obronę cywilną wykonanie w 93 % oraz wydatki inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec - wykonanie 0 %

w tym: wydatki OSP

> ryczałty konserwatorów samochodów 7 500 zł

> zakup paliwa 7 551 zł

> ubezpieczenia 4 101 zł

> materiały hydrauliczne oraz remont OSP 800 zł

Ręczaje Polskie

> badania techniczne 1 803 zł

> remont samochodu OSP Ręczaje Polskie 2 893 zł

OSP Ręczaje Polskie

> akumulator OSP Ręczaje Polskie 338 zł

> umundurowanie OSP Ręczaje Polskie 756 zł

> wyżywienie 708 zł

> mundury OSP Zabraniec 1 495 zł

> opłaty telefoniczne 606 zł

> remont samochodu OSP Nowe Ręczaje 598 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja na utrzymanie bibliotek oraz działalność kulturalną przekazano w 64 %.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 54 % , są to zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Poświętnem, Międzylesiu , a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonano w 54 % , są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia zryczałtowane dla komisji, wydatki rzeczowe , a także drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlicy, oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zimowisko.

Programy profilaktyki zdrowotnej - przekazano do starostwa , środki na mammografię dla 20 kobiet w wieku od 40 lat i powyżej.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody zostały wykonane w 53 % , są to dotacje na zasiłki dla podopiecznych, dożywiane dzieci w szkołach, składkę zdrowotną oraz częściowe utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz świadczenia rodzinne

Wydatki wykonano w 52 %.

w tym :

> zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS 44 %

> wydatki osobowe i rzeczowe GOPS 57 %

> dożywianie dzieci w szkołach 64 %

> składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 % > świadczenia rodzinne 51 %

Świadczenia rodzinne stanowią 71 % budżetu Pomocy Społecznej

Na świadczenia rodzinne w I półroczu 2005 r wydatkowano kwotę 429 921 zł dla249 rodzin. Wypłacono 2 812 zasiłków rodzinnych na kwotę 129 603 zł ; 15 dodatków jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 7 500 zł ;

214 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 86 486 zł ; 730 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 127 056 zł ; 151 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 9 890 zł ;

448 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 18 880 zł. Wypłacono 177 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 25 488 zł ; 60 świadczenia pielęgnacyjne dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne i rezygnujących z pracy zarobkowej na kwotę 25 018 zł . Opłacono składkę emerytalno rentową od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób na kwotę 2 672 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 8 729 zł tj zakup materiałów, obsługę bankową, opłaty pocztowe, programy, zakup komputera, delegacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 36 528 zł. Objętych dożywianiem było 137 dzieci i zapłaciliśmy za 11 407 posiłków.

Utworzono punkt żywieniowy i wydatkowano kwotę 6 001 zł.

Dożywiane są dzieci we wszystkich szkołach. Są to gorące dania, lub dożywianie w postaci bułeczek.

Wypłacono 31 679 zł na zasiłki stałe.

Opłacany jest pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej i koszt opłat wyniósł za 6 miesięcy 7 006 zł.

Wypłacono 64 zasiłki celowe na kwotę 8 427 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 9 osób na kwotę 5 895 zł. Wydatkowano kwotę 3 132 zł na składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłki stałe, oraz świadczenia pielęgnacyjne .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone jako pomoc finansowa na utrzymanie LZS przy szkołach podstawowych wykonano zaledwie w 14 %. . Środki przeznaczono na nagrody z Dnia Dziecka i Sportu .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym zostały wykonane w 16 %. Są to odsetki od kredytu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy wykonano w 23 % - I etap wykonania studium.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem wykonano w 57 % w tym subwencja wyrównawcza 50 % oświatowa 62 % . Rezerwa na dzień 30. 06. 2005 r. pozostała w całości tj. 60 000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody wykonano 50 % , jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców .

Wydatki w I półroczu nie zostały w ogóle wykonane .

DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody wykonano w 46 % . Są to dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , środków transportowych, opłaty targowej, spadków i darowizn oraz dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych , opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, opłata za rejestrację działalności gospodarczej

Największy procent wykonania w tym dziale wynoszą dochody podatku od nieruchomości, i leśnego w gospodarce nieuspołecznionej.

Natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 41 % zaś podatek dochodowy od osób prawnych zaledwie w 1 %.

Wydatki w tym dziale - prowizja za inkaso podatków i opłat wykonano w 58 %.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dochody w administracji wykonano w 78 % , w tym dotacja na zadania zlecone została wykonana w 54 % . Natomiast wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych ) w 100 %.

Wydatki wykonano natomiast w 51 % w tym:

> wydatki osobowe 50 %

> dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 %

> składki ZUS i fundusz pracy 50 %

> wydatki na obsługę rady 52 %

> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy ,

czasopisma, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Ministerstwa Finansów, oraz woj. mazowieckiego, druki i art.

biurowe, środki czystości, opał, energia, delegacje i ryczałty, wykonanie ogrodzenia, remont korytarzy i schodów , centrali telefonicznej, wymiana drzwi do sali konferencyjnej , szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, remonty sprzętu, monitoring , aktualizacja programów oraz ich abonamenty, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych i wyjazd KGW.

> dotacja na zakup komputerów została przekazana w 100 %

> odpis na ZFŚS 100 %

> diety sołtysów za udział w sesji wykonano w 35 %

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano zaledwie w 26 % , są to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów, przepustów oraz prace porządkowe z tym

związane .

Prace i remonty na drogach:

- nadzór - 11 940 zł

- utrzymanie dróg w okresie zimowym - 20 105 zł

- modernizacja drogi Czubajowizna – Choiny (podbudowa z kruszywem) – 70 476 zł

- modernizacja oraz uzupełnianie kruszywem dróg gminnych : Cygów, Czubajowizna, Helenów, Poświętne ( ul Polna) , Nadbiel, Krubki, Międzyleś - 72 932 zł.

- asfalt Międzyleś - 86 677 zł

- asfalt Czubajowizna – Choiny - 62 664 zł

- asfalt Laskowizna - 88 759 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w 47 % , są to dochody z czynszów mieszkaniowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w oświacie wykonano w 100 % jest to dotacja na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dotacja na remont C.O. dla Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach.

Wydatki za I półrocze 2005 r. zostały wykonane w 55 % .

Kwota 2 245 512 zł.

W tym:

W Szkołach Podstawowych 55 % kwota 1 537 005 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 54 % - 1 310 936 zł

Wydatki rzeczowe wykonano w 77 % . Znaczną część wydatków stanowi zakup węgla i oleju:

- wydatki na zakup węgla dla Szkół Podstawowych w Wólce Dąbrowickiej,

Poświętnem , Turzu - 15 418 zł - wydatki na olej dla Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wynoszą 18 235 zł

- wydatki na zakup pomocy naukowych wykonano w 33 %, - na energię elektryczną i gazu 75 %

- zakup usług remontowych 61 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 %

Wydatki w Gimnazjum wykonano w 54 % kwota 452 521 zł. w tym:

- wydatki osobowe i pochodne 52 %

- wydatki rzeczowe (zakupy ) 72 % w tym zakup węgla - 9 132 zł

- zakup pomocy naukowych 70 %

- wydatki na energię elektryczną 83 %

- wydatki rzeczowe (usługi) 64 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 47 % 100 818 zł.

- wydatki osobowe i pochodne 43 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 %

W Szkole Zawodowej wykonanie wynosi 61 % kwota 72 547 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 59 %

- zakup materiałów i wyposażenia 68 %

- energia elektryczna 99 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 %

- zakup usług 50 %

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zostały wykonane w 66 % kwota 70 491 zł

Pozostała działalność

Wydatki na odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wykonane w 54 % kwota 9 600 zł

Wydatki na wyprawkę dla pierwszoklasistów wykonanie 0 %.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 2 530 zł - 84 %.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów stypendia wykonanie 0 % .

Dochody ogólne w I półroczu 2005 r. zostały wykonane w 54,38 % w stosunku do planu .

Wydatki zaś wykonano w 47,75 %.

Wykonanie w I półroczu 2005 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie

239 452 zł. Na powstanie nadwyżki budżetowej wpłynęła w znacznym stopniu subwencja oświatowa na m-c lipiec, która wpłynęła w miesiącu czerwcu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, które wpłynęły w miesiącu lipcu, oraz dochody Urzędów Skarbowych.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry