Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Budżet na 2005r.

B U D Ż E T G M I N Y P O Ś W I Ę T N E N A 2005 ROK U C H W A Ł A Nr XIV/86/2004 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 109, 116, 122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , (...)

B U D Ż E T G M I N Y P O Ś W I Ę T N E N A 2005 ROKU C H W A Ł A Nr XIV/86/2004
Rady Gminy Poświętne
z dnia 14 grudnia 2004 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 109, 116, 122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 8 597 867 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 880 650 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 a ,
b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 b .

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 9307 867 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 880 650 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 a,
b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 b.
§ 3

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 110 000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3.

§ 4
1. Spłata kredytu wynosi 290 000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 710 000 zł będzie kredyt w kwocie 1 000 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 5


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł.


§ 6

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 4 000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 5.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 6 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości
432 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 8.


§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do wykonania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów.
§ 11


Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 300 000 zł.§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław UlejczykZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/ 86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.
z dnia 14 grudnia 2004 r
P L A N D O C H O D Ó W

Dział
Rozdział
§
Treść
Plan na
2005 r. w zł
700 Gospodarka mieszkaniowa
27 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
27 000
750 Administracja publiczna
61 750
75011 Urzędy Wojewódzkie 61 260
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

60 750
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
510
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 490
0690 Wpływy z różnych opłat 490
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 00
75414 Obrona cywilna 400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 811 000
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 47 000


0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
47 000
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
577 600
0310 Podatek od nieruchomości 575000
0320 Podatek rolny 600
0330 Podatek leśny 2000
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 294 400
0310 Podatek od nieruchomości 85 000
0320 Podatek rolny 84 400
0330 Podatek leśny 38 000
0340 Podatek od środków transportowych 22 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000
0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 57 000
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 835 000
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 800 000
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 35 000
758 Różne rozliczenia

5 719 217
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 305 419
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 305 419
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 413 798
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 413 798
852 Pomoc społeczna

897 500
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
750 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
5 500
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5 500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
77 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
63 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 65 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 65 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000
90095 Pozostała działalność 80 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80 000
Ogółem
8 597 867

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk


Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr XIV/86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2005 r..
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓWDział

Rozdział

§

Treść Plan
na 2005 r.
w zł.

750 Administracja publiczna
60 750
75011 Urzędy Wojewódzkie 60 750
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
60 750
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 000
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
1 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400
75414 Obrona cywilna
400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
400
852 Pomoc społeczna
818 500
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
750 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
750 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
5 500
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5 500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 63 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 63 000
Ogółem
880 650Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław UlejczykZałącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XIV/86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2005 r .
z dnia 14 grudnia 2004 r.PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

PLAN DOCHODÓW


Dział
Rozdział
§
Treść Plan na 2005 r.
w zł.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
40 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/86/2004 Rady Gminy Poświętne w sprawie budżetu Gminy na rok 2005
z dnia 14 grudnia 2004 r.

P L A N W Y D A T K Ó W
Dział
Rozdział
§
Treść Plan na 2005 r.
w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 700
01030 Izby rolnicze 1 700
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 700
600 Transport i łączność 1 600 000
60016 Drogi publiczne gminne 1 600 000
4270 Zakup usług remontowych 1 600 000
710 Działalność usługowa 80 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000
4300 Zakup usług pozostałych 80 000
750 Administracja publiczna 1 485 267
75011 Urzędy wojewódzkie 60 750
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900
4120 Składki na Fundusz Pracy 350
75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 56 500
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000
4300 Zakup usług pozostałych 1 300
4410 Podróże służbowe krajowe 200
75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu )

1 348 017
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 795 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 817
4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000
4260 Zakup energii 11 600
4270 Zakup usług remontowych 79 000
4300 Zakup usług pozostałych 140 000
4410 Podróże służbowe krajowe 13 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 600
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000
75095 Pozostała działalność 20 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000
4300 Zakup usług pozostałych 13 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 000
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
1 000
4300 Zakup usług pozostałych
1 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 64 600
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000
4300 Zakup usług pozostałych 8 000
4410 Podróże służbowe krajowe 300
4430 Różne opłaty i składki 4 300
75414 Obrona cywilna 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
23 000
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 23 000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23 000
757 Obsługa długu publicznego 83 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
83 000
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
83 000
758 Różne rozliczenia
60 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000
4810 Rezerwy 60 000
801 Oświata i wychowanie
4 220 000
80101 Szkoły podstawowe 2 898 656
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142 183
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 816 813
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 570
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353 167
4120 Składki na Fundusz Pracy 52 728
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000
4260 Zakup energii (elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody) 61 500
4270 Zakup usług remontowych 30 000
4300 Zakup usług pozostałych 57 300
4410 Podróże służbowe krajowe 4 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 795
80110 Gimnazja
851 375
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 204
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544 782
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 802
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 236
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 238
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000
4300 Zakup usług pozostałych 29 000
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 113
80113 Dowożenie uczniów do szkół 127 600
4300 Zakup usług pozostałych 127 600
80130 Szkoły zawodowe 120 986
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 336
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 961
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 973
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 737
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
4260 Zakup energii 8 000
4300 Zakup usług pozostałych 3 000
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 555
80104 Przedszkola 197 633
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 328
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 998
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 545
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 322
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 721
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 719
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 5 000
80195 Pozostała działalność 18 750
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 750
851 Ochrona zdrowia
165 900
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 125 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000
4260 Zakup energii 8 100
4270 Zakup usług remontowych 20 000
4300 Zakup usług pozostałych 6 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4300 Zakup usług pozostałych 20 000
4410 Podróże służbowe krajowe 200
852 Pomoc społeczna
1 067 500
85202
Domy pomocy społecznej 14 400
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
14 400
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 750 000

3110 Świadczenia społeczne 725 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 245
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 345
4300 Zakup usług pozostałych 1 500
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 710
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
5 500
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 95 600
3110 Świadczenia społeczne 95 600
85219 Ośrodki pomocy społecznej
177 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 610
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 220
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 230
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 665
4300 Zakup usług pozostałych 3 500
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 775
85295 Pozostała działalność 25 000
3110 Świadczenia społeczne 25 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 337 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 167 000
4260 Zakup energii 120 000
4300 Zakup usług pozostałych 47 000
90095 Pozostała działalność 170 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4300 Zakup usług pozostałych 163 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
110 000
92116 Biblioteki 110 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 110 000
926 Kultura fizyczna i sport
8 500
92695 Pozostała działalność 8 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500
4300 Zakup usług pozostałych 1 000
Ogółem 9 307 867


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XIV/86/2004
Rady Gminy Poświętne
sprawie budżetu
Gminy na rok 2005 z dnia 14 grudnia 2004 r.


PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓWDział
Rozdział
§
Treść Plan. na
2005 r
w zł.
750 Administracja publiczna 60 750
75011 Urzędy Wojewódzkie 60 750
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900
4120 Składki na Fundusz Pracy 350
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 000
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
1 000
4300 Zakup usług pozostałych 1 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400
75414
Obrona cywilna 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
852 Pomoc społeczna
818 500
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
750 000
3110 Świadczenia społeczne 725 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 245
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 345
4300 Zakup usług pozostałych 1 500
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 710
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
5 500
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 63 000
3110 Świadczenia społeczne 63 000
Ogółem 880 650Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
]


Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr XIV/86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na rok 2005r.
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU

WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


P L A N W Y D A T K Ó W


Dział
Rozdział
§
Treść Plan na
2005 r. w zł
851 Ochrona zdrowia
40 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
40 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4300 Zakup usług pozostałych 20 000
4410 Podróże służbowe krajowe 200Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/ 86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na rok 2005 r.
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Zasady dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

( ujętych w prowadzonym rejestrze )
Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan na 2005r. w zł.
921 92116 Biblioteki – Gminna Biblioteka w Poświętnem
Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje

110 000
Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/13 w tym:
2 w miesiącu styczniu .Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/ 86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2005r..
z dnia 14 grudnia 2004 r

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją

mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego


L p

Treść Klasyfikacja
Paragrafów
Przychodów i
rozchodów

Kwota
1. Planowane dochody 8 597 867

2. Planowane wydatki 9 307 867

3. Wynik (różnica między 2 i 1 ( - )
710 000

I
Przychody

1 000 000
1 Kredyty zaciągane w bankach krajowych ( + )
952 1 000 000

2 Rozchody
992 290 000Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław UlejczykZałącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/ 86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2005r.
z dnia 14 grudnia 2004 r.
PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 r.

P R Z Y C H O D YDział Rozdział § Treść Kwota w zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 000
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 000`
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000
2960 Przelewy redystrybucyjne 3 000

R OZ C H O D Y


Dział Rozdział § Treść Kwota w zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 000
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4300 Zakup usług pozostałych 3 500


Urządzenie i utrzymanie porządku oraz terenów zieleni, akcja sprzątanie świata .
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/86/2004
Rady Gminy w Poświętnem
w sprawie budżetu gminy 2005 r.
z dnia 14 grudnia 2004r.


WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE


Wysokość wydatków w latach

Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa programu
inwestycyjnego Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu Okres
Realizacji
programu
2005Środki
własne Inne
Środki 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
750
75023
Zakupy inwestycyjne
( komputery )
Urząd Gminy
6 000
12 000
20 000

2
801
80101
Budowa hali sportowej w Poświętnem

Urząd Gminy
4 lata
0
200 000
200 000Ogółem
6 000
212 000
220 000Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżet Gminy na 2005r. z dnia 14 grudnia 2004

P R O G N O Z A D Ł U G U

Rodzaj zadłużenia
oraz nazwa zadania
Kredytodawca,
pożyczkodawca
Data
zaciągnięcia Kwota
zadłużenia wg
stanu na
31.12.2005r.
po spłatach
w 2005r. Planowane kwoty spłaty w latach
2005

2006

20072008

2009 Lata
nas-
tęp-
ne

Ogółem z tego w kwartale
I II III IV
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Długotterminiwe
Kredyt
Kredyt na modernizację dróg gminnych

Odsetki
BS Mińsk-Maz
05.09.2001
Styczeń 2005

240 000
950 000

102 000
240 000
50 000

83 000
60 000


21 000
60 000


21 000

60 000
20 000

21 000
60 000
30 000

20 000
240 000
120 000

75 000

420 000

70 000

410 000

40 000

Ogółem dług
Ogółem odsetki 1 190 000
185 000 290 000
83 000 60 000
21 000 60 000
21 000 80 000
21 000 90 000
20 000 360 000
75 000 420 000
70 000 410 000
40 000
Dochody budżetu 8 597 867 8 597 867 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 147 867 8 600 000 8 840 000 9 000 000
Wskaźnik(15%) art.113
u.f.p. ( spłata )
4,3%
4,2 %
4,8 %
4,6 %
Wskaźnik (60%) art.114
u.f.p. ( dług )
13,8 %

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk


Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/86/2004
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROKDz. 750 r. 75011 § 2350 - 10 210 zł.


Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pochodne z wnoszonych wpłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańców.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk


C Z Ę Ś Ć O P I S O W A
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2005 r.w zł


DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁE M 8 597 867
I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 084 000

w tym:

- podatek od nieruchomości 660 000
- podatek rolny 85 000
- podatek leśny 40 000
-podatek od środków transportowych 22 000
- pozostałe dochody 150 000

w tym:
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 40 000
czynsze mieszkaniowe 27 000
dochody z dzierżawy 80 000
wpływy z różnych opłat 3 000
w tym za dowody osobiste 510

- opłata skarbowa 15 000
- opłata od czynności cywilnoprawnych 50 000
- wpływy z opłaty targowej 3 000
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( działalność gosp. ) 47 000
- podatek od spadków i darowizn 12 000

II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 835 000
III. Subwencja ogólna na 2005 r. 5 719 217

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 305 419

- część wyrównawcza 2 413 798

IV. Dotacja na zadania zlecone ustawowo 880 650

V. Dotacja na zadania własne 79 000


W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - O G Ó Ł E M 9 307 867


Dz. 010 Rolnictwo 1 700

w tym:

- składki na izby rolnicze 1 700Dz. 600 Transport i łączność 1 600 000

w tym:
- bieżące remonty dróg gminnych 1 600 000


Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 337 000

w tym:
energia 120 000
konserwacja oświetlenia ulicznego oraz drobne remonty 47 000

decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego 20 000
wywóz śmieci 130 000
drobne wydatki rzeczowe ( sprzątanie świata ) i sprzątanie ronda 20 000Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 000


W tym: Ochotnicze Straże Pożarne 64 600


- ryczałty dla konserwatorów samochodów (Turze, Ręczaje Polskie
Wola Ręczajska, Poświętne, Zabraniec ) 15 000
i komendanta gminnego OSP

- wydatki rzeczowe jednostek OSP 49 600

w tym:


- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu, umundurowania 37 000
- ubezpieczenia samochodów strażackich i osób 4 300
- opłaty telefoniczne (0SP Turze i Ręczaje Polskie ) oraz przeglądy 8 300 remonty samochodów oraz delegacje


Obrona Cywilna 400

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 000

- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3. 110 000
w tym :
- Biblioteki 110 000


dz.851 Ochrona zdrowia 165 900

w tym:

utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego 125 900

z tego:
- wynagrodzenia osobowe, 61 800
pochodne od wynagrodzeń ( ZUS, ZFŚS)
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia 64 100
( Poświętne, Międzyleś - środki czystości, wyposażenie, energia,
opał, opłaty telefoniczne oraz remonty w Poświętnem

przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000
(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy,
prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji i młodzieży szkolnej oraz
osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia
oraz psychologa, kolonie i zimowiska dla dzieci i młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1 067 500

Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy
otrzymał środki w kwocie 818 500 zł. dotacja na zadanie własne w kwocie
79 000 zł oraz środki własne gminy 170 000 zł

w tym: - zapomogi i ZUS 115 500
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane 750 000
- dożywianie w szkołach 25 000
Działalność bieżąca pomocy społecznej 177 000
z tego:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 167 835
i pochodne (ZUS, ZFŚS )

- wydatki rzeczowe ( art. biurowe, szkolenia pracowników 9 165
oraz delegacje i ryczałty)


Dz. 710 Działalność usługowa 80 000

w tym: plan zagospodarowania przestrzennego 80 000


Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 8 500

w tym: - wydatki rzeczowe dla LZS i nagrody z okazji dnia sportu 8 500


Dz. 758 Różne rozliczenia 60 000

w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 60 000
Dz. 750 Administracja publiczna 1 485 267

w tym: - Rady Gmin 56 500
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych 51 000
za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji
- wydatki rzeczowe i delegacje 5 500

Pozostała działalność 20 000


- szkolenia dla sołtysów, i inne nieprzewidziane wydatki 13 000
- diety dla sołtysów za udział w sesji 7 000


Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie 1 408 767
- zadania własne 1 348 017

- zadania zlecone 60 750

z tego: - wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe 1 102 167
wynagrodzenia roczne, pięć nagród jubileuszowych oraz
ich pochodne ( ZUS, ZFŚS )
- wydatki rzeczowe i osobowe ( delegacje, ryczałty, szkolenia, 222 600
energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne
i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma,
artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa
informatyczna i prawna)
- remont budynku Urzędu (elewacja zewnętrzna ) 79 000
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 6 000Dz. 757 Obsługa długu publicznego 83 000

- spłata odsetek od kredytu 83 000


Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 1 000
i ochrony prawa oraz sądownictwa

- aktualizacja rejestru wyborców 1 000


Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 23 000
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 23 000

Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 220 000
w tym:

- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli 197 633

- bieżące utrzymanie gimnazjum 851 375 - bieżące utrzymanie ZSZ 120 986
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 2 898 656
- dowóz dzieci 127 600
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 18 750
- dokształcanie nauczycieli 5 000


Wydatki w oświacie przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych , łącznie z oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, szkoły zawodowej, dowozu dzieci oraz pozostała działalność oświaty (wymiana okien szkoła podstawowa Nowe Ręczaje – 10 000 zł , dokończenie dachu w Międzylesiu - 20 000 zł . )

W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie 2004 r. uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 13.10.2004r ST3-4820-52/2004 3% średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej . Sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzacja wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych obiektów oraz ich drobne remonty z uwzględnieniem 3 % średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Plan wydatków jest pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona.
Plan dochodów pozostawiono na poziomie wykonania dochodów w 2004 r. ponieważ nie planuje się podniesienia stawek podatkowych na 2005 r. w związku z tym wydatki na inwestycje uległy zmniejszeniu w porównaniu do załącznika Nr 6 z 2004 r. ( limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ) realizację zadań przesunięto na lata następne, inwestycja drogowa – budowa drogi Kolno- Kielczykowizna, Wola Ręczajska została zakończona w 2004 r.

Ogólnie wydatki na 2005 r. są wyższe od dochodów o 710 000 zł .
Planowany jest kredyt na modernizację dróg gminnych w kwocie 1 000 000 zł. oraz kwota
290 000 zł na częściowe uregulowanie rat kapitałowych zaciągniętego kredytu bankowego tj. 240 000 zł z 2001 r. i 50 000 z ł zaciągniętego w 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry